Skip to main content

FAKTA om Woodsafe PRO™

Woodsafe PRO™ används med fördel som fasadbeklädnad i flervåningshus som ska ytbehandlas med traditionell fasadfärg, loftgångar, som vägg och takbeklädnader inomhus, i konstruktioner och applikationer för akustik (t.ex. glespanel, perforerad plywood, emballage, offshore och i fordon, t.ex. tåg och lastbil m.m.). Woodsafe PRO™ är inte baserat på hygroskopiska ämnen som ammoniumfosfat, di-ammonium, monoammonium, urea eller liknande ämnen.

Woodsafe PRO™ finns att tillgå i flertalet träslag bland annat furu, gran, ek, lärk, cederträ, björk, ask, lönn, poppel och som plywood gran, björk, poppel. Träprodukterna tillverkas i enlighet med Europakommissionens byggproduktförordning CPR 305/2011 och är prestandadeklarerad samt CE-certifierad enligt EN14915:2013 samt EN13986:2004+A1:2015.

Woodsafe PRO™ är en metod att brandsäkra trä för användning i interiör och exteriör applikation. Själva utförandet att brandsäkra träpanelen sker industriellt via en process med vakuumtryckimpregnering med tillhörande fixering av brandskyddsmedlet i träets cellstruktur via KDAT-process. Tillverkning sker enligt vår ISO 9001:2015-manual och avtal om fortlöpande tillverkningskontroll utförd av RISE (f.d. SP).

Trä behandlat med Woodsafe PRO™ har följande egenskaper:

Trä behandlat med Woodsafe PRO™ har en tändskyddande beklädnad (K210/ B-s1,d0, K110/ B-s1,d0, ), ytskikt (B-s1,d0), fasadbeklädnad (SP-Fire105) samt beständiga brandegenskaper i exteriör miljö med ytbehandling såsom traditionellt målade fasader enligt SS-EN16755 DRF EXT.

Att använda brandsäkert trä för användning i interiör miljö ställer krav på luftkvalitet och emissioner (VOC). Woodsafe PRO™ innehåller inga lösningsmedel och är godkänt enligt typgodkännandebevis för Boverkets byggregler (BBR) 2:2, 5:231, 5:551, -punkt 2, 3, 4 och 6:21 (Dok.referens.TG 0263-08).

Frågor och svar

I vår impregneringsprocess blöts träet och träprodukten i sin helhet och beroende på produkt trycks 10-30 viktprocent brandskyddsmedel in i cellstrukturen för att sedan torkas tillbaks till en korrekt fuktkvot.

Kombinationen fukt och torkning gör att en från början färdig hyvlad, sågad eller processad träprodukt kan bli krokigare och skevare jämfört med obehandlat trä.

I brandimpregneringsprocessen blöts träet upp med vatten blandat med brandimpregneringsmedel för att sedan torkas. Impregneringsprocessen innebär också att dimensionsförändringar beroende på träslag och plywood kan förekomma, även inom ramen för samma kvalitetssortering vilket kan resultera i att trämaterialet dimension förändras olika.

Dimensionsförändring kan avvika från hyvlingstolerans och plywoodtolerans vilket anses vara ok eftersom impregneringsprocessen sker efter hyvling och framställan av plywood. Det åligger beställaren/kund att beakta dessa förutsättningar vid beställning av Woodsafe legoimpregneringstjänster.

-Nej, men du bör känna till att det inte finns något brandskyddsmedel som är organiskt, sådana löften är vilseledande.

-Nej, produkten är inte klassificerad som hälso- eller miljöfarlig.

-Ja, den är godkänd och avger inte emissioner.

-Ja, men med lägre nivå av gränsvärde än nivåer som kräver tillståndsplikt och märkning.

-Ja, den kan målas. Läs mer på separat produktblad.

-Ja, sedan 2008. TG nr 0263-08

-Nej, det är en industriell process.

-Woodsafe PRO™ brandsäkert trä levereras från fabrik med fuktkvot 12-14% för interiör miljö, 15-18% för exteriör miljö samt 8-10% för plywood och gäller vid leverans från fabrik.

Hur panelen därefter hanteras och hur fukt säkerställs ligger helt utanför vår kontroll och det åligger kund att säkerställa fortsatt korrekt förvaring och hantering för bibehålla fuktkvot.

-Nej, vi säljer via samarbetspartner som mer än gärna hjälper dig.

-Ja, sedan 2009. CE-certifikat nr: CPR 0402-0243-09, CPR 0402-0268-09

-Ja, den är certifierad EN16755 DRF1, DRF2 samt EXT

-Nej, den innehåller inte hygroskopiska substanser som fosfat, ammoniumfosfat, di-ammoniumfosfat m.fl.

Exterior WFX Teknisk broschyr

Användningen av brandskyddat trä i en exteriör miljö ställer höga krav på egenskaperna hos brandskyddsmedlet för att motstå regn, kyla, värme, m.m. SS-EN16755 EXT är ett krav för användning utomhus.

Woodsafe Magazine

Woodsafe Magazine publiceras två gånger om året och sammanfattar de senaste nyheterna, trenderna, presenterar projekt och diskussionsforum om ämnet brandskydd av trämaterial.

ISO 9001:2015

Woodsafes instruktioner, rutiner, kvalitetssäkring i produktionen är kvalitetssäkrade i enlighet med ISO 9001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

ISO 14001:2015

Woodsafes systematiska hållbara miljöarbete är kvalitetssäkrat i enlighet med ISO 14001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

SundaHus

SundaHus Miljödata är marknadens ledande system för medvetna materialval inom bygg- och fastighetsbranschen vilket gör det möjligt för fastighetsägare att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen görs utifrån framtagna kriterier som är baserade på kemiskt innehåll, livscykel samt socialt ansvarstagande i leverantörsledet.