Skip to main content

Om Woodsafe Exterior WFX™

Woodsafe Exterior WFX™ är det självklara valet av brandsäkert trä när du önskar att "moder jord" ska ta hand om åldringsprocessen på naturens egna villkor och vind, solljus, nederbörd och temperatur skapar uttrycket på träpanelen. Woodsafe Exterior WFX™ är inte baserat på hygroskopiska ämnen som ammoniumfosfat, di-ammonium, monoammonium, karbamid eller liknande ämnen.

Woodsafe Exterior WFX™ används med fördel i miljöer med hög luftfuktighet som badhusanläggningar och ishockeyarenor, eller i mycket fuktiga miljöer som gruvor, underjordiska miljöer, samt i exteriöra miljöer som fasad och takbeklädnad - oavsett inland eller kustnära.

Woodsafe Exterior WFX™ finns att tillgå för träslag som ceder, lärk, gran, frake, ek eller värmebehandlad frake, gran, superwood, thermowood furu och gran, accoya,ayous, poppel, nobelwood, platowood samt träspån av t.ex. ceder, lärk och furu.

Woodsafe Exterior WFX™ är unik på alla tänkbara sätt. Woodsafe Exterior WFX™ är den enda brandimpregnerade träprodukten i Europa med vattenfasta och underhållsfria egenskaper mot brand som är CE-certifierad enligt Europakommissionens byggproduktförordning CPR 305/2011, EN14915:2013 och typgodkänd enligt Boverket och Plan, -och bygglagen (SFS 2010:900), PBL. För andra nationella byggnormer, skicka ett mail till helpdesk (at) woodsafe.se

Trä behandlat med Woodsafe Exterior WFX™ har tändskyddande beklädnad (K210/ B-s1,d0, K110/ B-s1,d0, ), ytskikt (B-s1,d0 och B-s2,d0), fasadbeklädnad (SP-Fire105) samt beständiga brandegenskaper i exteriör miljö helt utan krav på annan ytbehandling enligt EN 16755 DRF EXT.

Att brandsäkra träpanelen sker industriellt via en process med vakuumtryckimpregnering med tillhörande fixering av brandskyddsmedlet i träets cellstruktur via en speciellt utvecklad KDAT-process.

Trä brandsäkrat med Woodsafe Exterior WFX™ levereras från fabrik med en fuktkvot på 15-18 %. All tillverkning sker enligt vår ISO 9001-manual och avtal om fortlöpande tillverkningskontroll utförd av RISE (f.d. SP).

Frågor och svar

I vår impregneringsprocess blöts träet och träprodukten i sin helhet och beroende på produkt trycks 10-30 viktprocent brandskyddsmedel in i cellstrukturen för att sedan torkas tillbaks till en korrekt fuktkvot.

Kombinationen fukt och torkning gör att en från början färdig hyvlad, sågad eller processad träprodukt kan bli krokigare och skevare jämfört med obehandlat trä. I brandimpregneringsprocessen blöts träet upp med vatten blandat med brandimpregneringsmedel för att sedan torkas.

Impregneringsprocessen innebär också att dimensionsförändringar beroende på träslag och plywood kan förekomma, även inom ramen för samma kvalitetssortering vilket kan resultera i att trämaterialet dimension förändras olika.

Dimensionsförändring kan avvika från hyvlingstolerans och plywoodtolerans vilket anses vara ok eftersom impregneringsprocessen sker efter hyvling och framställan av plywood. Det åligger beställaren/kund att beakta dessa förutsättningar vid beställning av Woodsafe legoimpregneringstjänster.

-Nej, men du bär känna till att det inte finns något brandskyddsmedel som är organiskt, sådana löften är vilseledande.

-Nej, produkten är inte klassificerad som hälso- eller miljöfarlig.

-Ja, men den används främst i miljöer som har mycket hög luftfuktighet.

-Ja, men enbart med vår egna specialolja. Täckande målning rekommenderas inte på grund av vithäftningsproblem i och med brandskyddets egenskaper att bestå i exteriör miljö utan ytbehandling.

-Nej. Behandlingen ger inte ger den effekt som leverantören marknadsför, t.ex. gråtoning eller vattenavvisning. Träet blir naturligt grått med tiden i alla fall när det bryts ned av UV ljus m.m.

-Ja, sedan 2018. Ingår i typgodkännandebevis. Ref. nr: 0263-08

-Nej, enbart via premiumpartner som mer än gärna hjälper dig.

-Ja, sedan 2015. CE-certifikat nr: CPR 0402-0260-15

-Ja, den är certifierad EN16755 DRF EXT och ASTM D2898 helt utan krav på ytbehandling och dito underhåll.

-WFX är ett polymeriserat brandskydd som inte löses upp av vatten eller bryts ned av UV ljus. Underhåll kan däremot behövas på själva träpanelen beroende på val av träslag eftersom olika träslag har olika nivå av motståndskraft i exteriör miljö, t.ex. skillnaden mellan gran och cederträ.

-Nej, genom-impregnering i relation till brandskyddsmedlets egenskaper är två helt skilda saker. Påstående att brandskyddsmedel innehållande ammonium har likvärdiga egenskaper som Woodsafe Exterior WFX är helt grundlösa påståenden.

Dessutom kan många träslag inte genom-impregneras som det påstås, träslag som gran, lärk, ceder, ek är några exempel på träslag som inte kan genom-impregneras såsom brandskyddsimpregnering.

-Nej det är inte möjligt. Det är helt skilda typer av sammansättning kemikalier där funktion och egenskaper inte kan ersätta eller jämställa sig som likvärdig med Woodsafe Exterior WFX™.

Exterior WFX Teknisk broschyr

Användningen av brandskyddat trä i en exteriör miljö ställer höga krav på egenskaperna hos brandskyddsmedlet för att motstå regn, kyla, värme, m.m. SS-EN16755 EXT är ett krav för användning utomhus.

Woodsafe Magazine

Woodsafe Magazine publiceras två gånger om året och sammanfattar de senaste nyheterna, trenderna, presenterar projekt och diskussionsforum om ämnet brandskydd av trämaterial.

ISO 9001:2015

Woodsafes instruktioner, rutiner, kvalitetssäkring i produktionen är kvalitetssäkrade i enlighet med ISO 9001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

ISO 14001:2015

Woodsafes systematiska hållbara miljöarbete är kvalitetssäkrat i enlighet med ISO 14001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

SundaHus

SundaHus Miljödata är marknadens ledande system för medvetna materialval inom bygg- och fastighetsbranschen vilket gör det möjligt för fastighetsägare att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen görs utifrån framtagna kriterier som är baserade på kemiskt innehåll, livscykel samt socialt ansvarstagande i leverantörsledet.