Skip to main content
Loading...

Om Woodsafe Exterior WFX™

Woodsafe Exterior WFX™ är det självklara valet av brandsäkert trä när du önskar att "moder jord" ska ta hand om åldringsprocessen på naturens egna villkor och vind, solljus, nederbörd och temperatur skapar uttrycket på träpanelen.

Woodsafe Exterior WFX™ används med fördel i miljöer med hög luftfuktighet som badhusanläggningar och ishockeyarenor, eller i mycket fuktiga miljöer som gruvor, underjordiska miljöer, samt i exteriöra miljöer som fasad och takbeklädnad - oavsett inland eller kustnära.

Woodsafe Exterior WFX™ finns att tillgå för träslag som ceder, lärk, gran, frake, ek eller värmebehandlad frake, gran, furu (thermowood) samt träspån av t.ex. ceder, lärk och furu.

Woodsafe Exterior WFX™ är brandskydd ALLT-I-ETT och unik på alla tänkbara sätt. Woodsafe Exterior WFX™ är den enda brandimpregnerade träprodukten i Europa med vattenfasta och underhållsfria egenskaper mot brand som är CE-certifierad enligt Europakommissionens byggproduktförordning CPR 305/2011, EN14915:2013 och typgodkänd enligt Boverket och Plan, -och bygglagen (SFS 2010:900), PBL.

Trä behandlat med Woodsafe Exterior WFX™ har tändskyddande beklädnad (K210/ B-s1,d0, K110/ B-s1,d0, ), ytskikt (B-s1,d0 och B-s2,d0), fasadbeklädnad (SP-Fire105) samt beständiga brandegenskaper i exteriör miljö helt utan krav på annan ytbehandling enligt EN 16755 DRF EXT (f.d. CEN/ts 15912, NT-Build 504).

Att brandsäkra träpanelen sker industriellt via en process med vakuumtryckimpregnering med tillhörande fixering av brandskyddsmedlet i träets cellstruktur via en speciellt utvecklad KDAT-process.

Trä brandsäkrat med Woodsafe Exterior WFX™ levereras från fabrik med en fuktkvot på 15-20 %. All tillverkning sker enligt vår ISO 9001-manual och avtal om fortlöpande tillverkningskontroll utförd av RISE (f.d. SP).

Table of Content

Frågor och svar

Generell information för alla träslag och träprodukter

I vår impregneringsprocess blöts träet och träprodukten i sin helhet, och beroende på produkt så trycks 10-30 viktprocent brandskyddsmedel in i cellstrukturen för att sedan torkas tillbaks till en korrekt fuktkvot.

Kombinationen fukt och torkning gör att en från början färdighyvlad, sågad eller processad träprodukt kan bli krokigare och skevare jämfört med obehandlat trä. I brandimpregneringsprocessen blöts träet upp med vatten blandat med brandimpregneringsmedel för att sedan torkas.

Impregneringsprocessen innebär också att dimensionsförändringar beroende på träslag och plywood kan förekomma, även inom ramen för samma kvalitetssortering, vilket kan resultera i att trämaterialets dimension förändras olika.

Dimensionsförändring kan avvika från hyvlingstolerans och plywoodtolerans vilket anses vara ok eftersom impregneringsprocessen sker efter hyvling och framställan av plywood. Det åligger beställaren/kund att beakta dessa förutsättningar vid beställning av Woodsafe legoimpregneringstjänster.

Är Exterior WFX organiskt brandskydd?

-Nej, men du bör känna till att det inte finns något brandskyddsmedel som är organiskt, sådana löften är vilseledande.

Är Exterior WFX giftig?

-Nej, produkten är inte klassificerad som hälso- eller miljöfarlig.

Kan Exterior WFX användas inomhus?

-Ja, men den används främst i miljöer som har mycket hög luftfuktighet.

Innehåller Exterior WFX ämnen som är upptagna på REACH lista?

-Nej.

Kan Exterior WFX målas?

-Ja, men enbart med vår egna specialolja. Täckande målning rekommenderas inte på grund av vidhäftningsproblem i och med brandskyddets egenskaper att bestå i exteriör miljö utan ytbehandling.

Kan jag behandla med kisel typ Organowood, Sioox, järnvitriol?

-Nej. Behandlingen ger inte ger den effekt som leverantören marknadsför, t.ex. gråtoning eller vattenavvisning. Träet blir naturligt grått med tiden i alla fall när det bryts ned av UV ljus m.m.

Är Exterior WFX typgodkänd?

-Ja, sedan 2018. Ingår i typgodkännandebevis. Ref. nr: 0263-08

Kan jag köpa produkten direkt av Er?

-Nej, enbart via premiumpartners som mer än gärna hjälper dig.

Är Exterior WFX CE certifierad?

-Ja, sedan 2015. CE-certifikat nr: CPR 0402-0260-15

Har Exterior WFX beständiga brandegenskaper?

-Ja, den är certifierad EN16755 DRF EXT och ASTM D2898 helt utan krav på ytbehandling och dito underhåll.

Innehåller Exterior WFX hygroskopiska substanser t.ex. ammoniumfosfat?

-Nej.

Varför är Woodsafe Exterior WFX underhållsfri?

-WFX är ett polymeriserat brandskydd som inte löses upp av vatten eller bryts ned av UV ljus. Underhåll kan däremot behövas på själva träpanelen beroende på val av träslag, eftersom olika träslag har olika nivå av motståndskraft i exteriör miljö, t.ex. skillnaden mellan gran och cederträ.

Vissa aktörer menar att deras produkt är underhållsfri eftersom träslaget genom-impregneras, stämmer det?

-Nej, genom-impregnering i relation till brandskyddsmedlets egenskaper är två helt skilda saker. Påstående att brandskyddsmedel innehållande ammonium har likvärdiga egenskaper som Woodsafe Exterior WFX är helt grundlösa påståenden.

Dessutom kan många träslag inte genom-impregneras som det påstås, träslag som gran, lärk, ceder, ek är några exempel på träslag som inte kan genom-impregneras såsom brandskyddsimpregnering.

Kan brandskyddsmedel uppbyggt på järn(III) fosfat, ammoniumfosfat, di-ammonium mfl jämställas med WFX underhållsfria egenskaper?

-Nej det är inte möjligt. Det är helt skilda typer på sammansättning av kemikalier, där funktion och egenskaper inte kan ersätta eller jämställa sig som likvärdig med Woodsafe Exterior WFX™.