Skip to main content

Woodsafe Timber Protection innehar fullständig certifiering av samtliga våra tjänster som CE-certifikat, typgodkännandebevis samt rattmärke enligt International Maritime Organization (IMO).

Vår tillverkning är certifierad enligt ISO 9001 och vårt miljöarbete för långsiktig hållbarhet är certifierat enligt ISO 14001.

Omfattande brandprovningar av ledande institut runt om i världen, bland annat Sverige, Danmark, Storbritannien och USA, har visat att trä behandlat med Woodsafe PRO™ och Woodsafe Exterior WFX™ har mycket hög förmåga att stå emot eld.

Samtliga typprovningar är genomförda hos ackrediterade instanser t.ex. RISE (f.d. Sveriges Provning och Forskningsinstitut),som utför typprovning, klassificering, fortlöpande övervakande tillverkningskontroll samt certifiering av vår produkt och företagets tjänster.

Vår produktion lyder under övervakande och fortlöpande tillverkningskontroll i enlighet med kraven i CPR 305/2011, Annex ZA, AVCP system 1 samt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900) och 4 § 2 och 3 PBL samt Boverkets byggregler (BBR) 2:2, 5:231, 5:551, punkterna 2, 3, 4 och 6:21. För andra länders byggregler, kontakta helpdesk@woodsafe.com eller konsultera en brandkonsultspecialist

I mer än 30 år har Woodsafe Timber Protection fokuserat på att inta position som vägledande tillverkare av brandimpregnering av träprodukter.

Av branschen anses Woodsafe Timber Protection vara en av de ledande tillverkarna med en imponerande godkännandelista av certifierad prestanda och hundratals inspirerande projekt runt om i Europa, bland annat världens största ektak vid Gardermoens Pir Nord samt världens högsta trähus i Norge.

Årligen hanterar Woodsafe Timber Protection i samarbete med våra premiumpartners mer än 1000 projekt som rör skolor, gymnasier, högskolor, sjukhus, sportarenor, offentliga byggnader, flervåningshus och fasader, samt inomtransportsektorn och hustillverkningsindustrin m.m.

Exterior WFX Teknisk broschyr

Användningen av brandskyddat trä i en exteriör miljö ställer höga krav på egenskaperna hos brandskyddsmedlet för att motstå regn, kyla, värme, m.m. SS-EN16755 EXT är ett krav för användning utomhus.

Woodsafe Magazine

Woodsafe Magazine publiceras två gånger om året och sammanfattar de senaste nyheterna, trenderna, presenterar projekt och diskussionsforum om ämnet brandskydd av trämaterial.

ISO 9001:2015

Woodsafes instruktioner, rutiner, kvalitetssäkring i produktionen är kvalitetssäkrade i enlighet med ISO 9001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

ISO 14001:2015

Woodsafes systematiska hållbara miljöarbete är kvalitetssäkrat i enlighet med ISO 14001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

SundaHus

SundaHus Miljödata är marknadens ledande system för medvetna materialval inom bygg- och fastighetsbranschen vilket gör det möjligt för fastighetsägare att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen görs utifrån framtagna kriterier som är baserade på kemiskt innehåll, livscykel samt socialt ansvarstagande i leverantörsledet.