Skip to main content
Loading...

Vårt miljöarbete utgår från att uppfylla de krav på hållbar miljö, hantering av kemiska produkter med mera som myndigheter och kunder ställer på oss, samt att företaget är certifierat enligt ISO 14001 för vårt systematiska hållbara miljöarbete. Vårt arbete med ständiga förbättringar och förebyggande av förorening innebär följande:

  • Vid utveckling av impregneringsmetod tas hänsyn till produktens energiförbrukning.
  • Mängden avfall begränsas så långt det är möjligt och restavfallet sorteras.

Vi ska i största möjliga mån prioritera miljövänligt val av resurser, som t.ex. elektricitet och uppvärmning av biobränsle. Företaget har gjort ett aktivt val att välja miljövänlig elektricitet såsom vatten- och vindkraft.

Vårt mål är bland annat att minska avfall trots ökad produktion, bl.a. genom återanvändning av emballage.