Skip to main content

Fakta om miljö och produktbedömningar

Woodsafes produkter är bedömda via flertalet system t.ex. Sunda Hus, Byggvarubedömningen samt deklarerade enligt E-BVD, A20 med flera.

Samtliga dokument och deklarationer finns att tillgå via länk eller sida för nedladdning av dokument.

Bedömningssystem

Svanen är Nordens officiella miljömärkning. Svanen sätter prägel på produktens miljö och hälsobedömning i enlighet med egna kriterier, men som inte följer ECHA-klassificering för ämnen som t.ex. borsyra. Ämne, t.ex. borsyra, klassificeras med ett förhöjt gränsvärde enligt kriterier för H360 till att inte vara märkningspliktigt understigande 5,5 viktprocent, däremot föreligger upplysningsplikt om varan innehåller mer än 0,3 viktprocent. Trots detta faktum tillämpar Svanen generellt gränsvärdet 0,3 viktprocent trots att gränsen är 5,5 viktprocent. Nivåer understigande denna nivå är inte klassificerande.

Brandimpregnerat trä är exkluderat Svanens kriterier. Det framgår tydligt på Svanens officiella hemsida (www.svanen.se) under bilaga 8 att brandimpregnering inte omfattas av Svanens bedömningskriterier.

Värt att känna till är att miljöbedömningssystem, t.ex. Svanen, är frivilliga system för bedömning som inte kan ersätta lagstadgat krav på brandsäkerhet som t.ex. Boverkets BBR och Europakommissionens byggproduktförordning CPR 305/2011, EN14915 som är uttömmande krav på prestanda.

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett frivilligt miljöcertifieringssystem som utvecklades i Storbritannien början av 1990-talet av BRE.

Det var från början ett statligt institut men har privatiserats och ägs idag via en stiftelse bestående av aktörer i branschen.

Viktigt att känna till är att BREEAM inte klassificerar byggnaden utifrån enskild produkt.

Det är en poängsatt andel som enskild produkt bidrar med för att i det stora hela BREEAM-klassificera byggnaden i sin helhet. BREEAM har idag använts för att certifiera över 500 000 byggnader* och över två miljoner byggnader är registrerade för certifiering.

BREEAM är det mest spridda av de internationella systemen i Europa. Motsvarande system som används i andra delar av världen är LEED i Amerika, Green Star i Australien och CASBEE i Japan.

Utöver de internationella certifieringssystemen finns den hundratals nationella system som utvecklats av olika företag och forskare.

I Sverige har Sweden Green Building Council, en medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande, anpassat BREEAM till svenska förhållanden och den svenska versionen, BREEAM-SE, är sedan 2013 den version av BREEAM som används på den svenska marknaden. Det finns ett antal andra länder som har gjort motsvarande arbete så som Nederländerna, Norge och Spanien.

Byggnaderna certifieras enligt följande betygsskala

BREEAM-SE kan användas för nyproducerade byggnader samt vid ombyggnad. Byggnadernas miljöprestanda bedöms inom ett antal olika områden.

Det finns minimikrav på att uppnå poäng vad gäller projektledningen, byggnadens energianvändning, inomhusklimat såsom ventilation och belysning, vattenhushållning, avfallshantering samt markanvändning och påverkan på närmiljön.

Med BREEAM bedöms och poängsätts även hur byggnaden ligger i förhållande till allmänna kommunikationsmedel, val av byggnadsmaterial och vilka föroreningar byggnaden kan ge upphov till. Extrapoäng kan uppnås för hur innovativ byggnaden är i sina tekniska lösningar.

Källa: Breeam.com

The LEED™ Green Building Rating System är det mest kända bedömningssystemet, utvecklat och administrerat av den icke vinstdrivande föreningen U.S. Green Building Council.
Viktigt att känna till är att LEED inte klassificerar byggnaden utifrån enskild produkt.

Den första versionen kom ut 1999. LEED* är anpassat för alla typer av byggnader genom att olika versioner utvecklats från grundversionen. LEED kan användas i såväl projekterings- och driftstadiet samt för befintlig byggnad.

Den version av LEED som oftast används för att certifiera kommersiella fastigheter bedömer byggnadens miljöprestanda utifrån olika områden: Närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material samt inomhusklimat. Därtill kan bonuspoäng uppnås för innovation i projektet och regionala hänsynstaganden.

Källa: Sweden Green Building Council

Systemet är det mest använda i Sverige med över 1000 certifierade byggnader. Det går att använda för de flesta byggnader, allt från småhus och flerbostadshus till skolor och kontor. Miljöbyggnad är utvecklat för den svenska marknaden och därför baseras det på bygg- och myndighetsregler och svensk byggpraxis.

Miljöbyggnad är enkelt att certifiera i och är kostnadseffektivt. Systemet kan användas för både nya och befintliga byggnader, oavsett storlek, och har tre olika betyg: Guld, Silver och Brons.

Alla Miljöbyggnadscertifieringar granskas och godkänns av en tredje part. Detta innebär att varje ansökan granskas av oberoende specialister som säkerställer att byggnaden uppfyller Miljöbyggnads krav.

Fastighetsägare som vill certifiera sin byggnad rekommenderas att anlita en certifierad miljöbyggsamordnare för sitt projekt. Dessa personer har utbildning i hur Miljöbyggnad fungerar, vet vilka indikatorer som ska analyseras, och vad som ska redovisas och bedömas. Att ha en certifierad miljöbyggsamordnare i sitt projekt är starkt rekommenderat för att certifieringsprocessen ska vara så enkel som möjligt.

Miljöbyggnad ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna.

Den senaste versionen av systemet är Miljöbyggnad 3.0, som blir obligatorisk för alla nya registreringar från och med den 1 januari 2018.

Källa: Sweden Green Building Council