Skip to main content

Fakta om Miljö och begrepp

Till höger hittar du förklaringar på olika begrepp kopplade till miljöaspekter.

Begrepp

Vad menas med ordet hållbarhet? Fundera på det en stund.

För oss på Woodsafe innebär hållbarhet att vi tar ansvar för vår förbrukning av jordens resurser inom ramen för det vi kan påverka och ta beslut om.

Ordet hållbarhet missbrukas ofta och används tyvärr allt oftare i marknadsföring i syfte att vilseleda föreskrivande aktör och nedströmsanvändare för att ge tilltro till produkten egenskaper på flera områden.

Ställ dig frågan hur produkten framställs och vilka resurser som förbrukas i produktionsleden.

Låt oss berätta om vårt arbete för hållbarhet och vår efterlevnad av byggproduktförordningens krav på hållbarhet.

Woodsafe är certifierad enligt ISO 14001 för ett hållbart och långsiktigt miljöarbete.

Samtliga kemikalier som smörjfett, spray, olja, bränslen som används i daglig drift är med omsorg utvalda enligt vår miljöprofil. Alla restprodukter från vår verksamhet sorteras noggrant och återvinns i största möjlighet. De brandskyddsmedel vi använder för impregneringsprocess är inköpta i Europa och är EU-godkända substanser. De överskrider inte gränsvärden för miljö, hälsa och tillståndsplikt.

Samtliga ämnen i våra effektiva brandskyddsmedel som kan vara upptagna på REACH lista och enligt CLP-klassificering överskrider inte några gränsvärden eller restriktioner, varken för hantering av brandskyddsmedel eller färdig slutprodukt som placeras på marknaden.

Woodsafe Timber Protections energiförbrukning framställs av biobränsle som producerats lokalt för uppvärmning och process. Vår förbrukning av elektricitet kommer till 100 % från vind och vattenkraft. Vår vattenförbrukning (5,9 %) består av dagvatten och återvunnet filtrerat processvatten.

Vår process sker inom säkerställd läckagesäker zon och spillvatten från rengöring av lokaler, utrustning med mera hanteras via destruktion av licensierad firma.

Vårt synsätt på hållbarhet omfattar även vår personal som arbetar enligt svenska arbetsskyddsregler - till skillnad från östeuropeiska arbetsförhållanden som inte kan jämföras med vår arbetsmiljö.

Påståenden om hållbarhet via naturligt och organiskt innehåll är vilseledande i relation till hållbarhet. Brandskyddsmedel bestående av hygroskopiska substanser som ammoniumfosfat med flera innebär att brandskyddsmedlet löses upp i exteriör miljö som succesivt lakas ut till mark och vattendrag.

Följderna blir att byggnadsverket blir brandfarlig byggnad med ökad risk för skada på alla områden t.ex. luftförorening vid brand samt igenväxta vattendrag p.g.a övergödning som t.ex. ammoniumfosfat bidrar till. Att ammoniumfosfat i sig är nedbrytningsbart är en sak, men på vägen så övergöds såväl mark som vattendrag.
Hade vi diskuterat ämnen med fokus på lantbruk så hade debatten handlat om övergödning, inte brandskydd.

Ämnen som ammoniumfosfat och urea är gödningsmedel som används inom jordbruket och som omfattas av restriktioner för urlakning till vattendrag m.m.
Woodsafes brandskyddsmedel Woodsafe PRO™ och Woodsafe Exterior WFX™ har beständiga egenskaper och har inte urlakningsproblem. Produkterna är upptagna på WPA godkännandelista för beständighet såsom HR (humidity resistance) och LR (leach resistance).

Naturligt och organiskt innehåll innebär inte att produkten har beständiga egenskaper.

Som beställare är det mycket viktigt att du ställer krav på beständiga egenskaper mot brand i exteriör miljö. Det finns ingen som helst anledning att investera i brandskyddsbehandlat trä om brandskyddsmedlets egenskaper inte har stabila och långvariga egenskaper som stannar kvar i träets cellstruktur. Det står i strid med PBL för kravet på långvariga egenskaper.
Ett vanligt och oseriöst påstående som cirkulerar är att impregneringsprocessen är modifierad med en uppdaterad teknik för impregnering där brandskyddsmedlet tillförs hela strukturen i träet genom så kallad genom-impregnering.

Sådana påstående är grundlösa eftersom brandskyddsmedlets egenskaper inte får förbättrade egenskaper bara för att träslaget genomimpregneras. Ett hygroskopiskt brandskyddsmedel är hygroskopiskt och urlakas oavsett vad som påstås. Det låter bra i mångas öron, men den professionella användaren förstår att sanningen är en annan.

Det du som sakkunnig konsult, inköpare, beställare och framför allt brandkonsult alltid skall kontrollera och kräva från leverantör av brandskyddsbehandlad träpanel är att få dokumentation presenterad från en tredjepartsaktör som fastställer att brandskyddsmedlet är certifierat enligt EN16755 DRF EXT.

I dokumentationen ska det framgå om produkten som behandlats med aktuellt brandskyddsmedel ska ytbehandlas eller om möjligt kan användas utan ytbehandling i exteriör miljö såsom Woodsafe Exteriör WFX (vattenfast impregnering).

Avfallshantering sker enligt principen att sortera träavfall som brännbart trä. Egen förbränning rekommenderas inte på grund av försämrade förbränningsegenskaper, vilket kan skada mindre biobränslepannor (bl.a. kan koks-beläggning bildas). Samtliga tillhörande handlingar och appendix återfinns på sida för nedladdning av dokument.

Avfall från Woodsafe behandlat trä skall inte användas som strömedel till djurhållning. Detta innebär att sågspån, kutterspån, flis ska förbrännas, inte återanvändas.

(Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals)

Det är formellt Europaparlamentets och -rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, inrättandet av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG. Det är en EU-förordning (EG 1907/2006) gällande produktionen och säkert användande av kemikalier. Förordningen godkändes av Europaparlamentet den 18 december 2006 efter en informell förhandlingsuppgörelse med representanter för Europeiska unionens råd och började gälla i juni 2007. Det huvudsakliga målet med lagstiftningen är att skydda människors hälsa och miljön från risker från kemikalier och för att öka EU:s kemikalieindustris konkurrenskraft och innovationer.

Förordningen innebär att alla kemikalier som överstiger ett ton i vikt och som antingen produceras inom EU eller importeras måste testas i avseende på hälso- samt miljöaspekter. Kemikalien måste även registreras vid den nya europeiska kemikaliemyndigheten i Helsingfors, Finland.

För vissa kemikalier, i synnerhet toxiska, gäller reglerna oavsett volym. För andra mycket toxiska kemikalier krävs särskilt tillstånd av den europeiska kemikaliemyndigheten (till exempel cancerframkallande ämnen). Till skillnad från äldre EU-lagstiftning gäller REACH för alla tänkbara kemikalier, både äldre och nya.

Produkten innehåller inte bromerade substanser, men innehåll av mindre mängd borsyra finns i färdig impregnerad träprodukt. Gränsvärde för märkningsplikt och restriktioner är >5,5 % (viktprocent av borsyra.) Detta gränsvärde överskrids inte och därmed är Woodsafe PRO™ impregnerat trä och plywood inte märkningspliktigt och inte en tillståndspliktig produkt. Den är inte heller med på kandidatprodukt för REACH.

Woodsafe PRO™ innehåller inte lösningsmedel enligt kraven för VOC-emission för inomhusmiljö och omfattas av VOC-godkännande enligt typgodkännandebevis i riktlinjer för Boverkets BBR, Plan- och Bygglagen, PBL. Ingen av våra tjänster eller träprodukter omfattas av restriktioner för nedströmsanvändare annat än rekommendationer såsom AMV och efterlevnad av våra produktfaktablad.

Samtliga tillhörande handlingar och appendix återfinns på sida för nedladdning av dokument. Woodsafe PRO™ uppfyller samtliga relevanta krav inklusive hållbarhetskrav beskrivna i byggproduktförordningen CPR 305/2011.

Innehåller inte bromerade substanser och inte borsyra. Ingen av våra tjänster eller träprodukter omfattas av restriktioner för nedströmsanvändare annat än rekommendationer såsom AMV och efterlevnad av våra produktfaktablad.

Avfallshantering sker enligt principen att träavfall sorteras som brännbart trä.

Samtliga tillhörande handlingar och appendix återfinns på sida för nedladdning av dokument. Woodsafe Exterior WFX™ uppfyller samtliga relevanta krav inklusive hållbarhetskrav beskrivna i byggproduktförordningen CPR 305/2011.

I media framställer flertalet tillverkare det som att deras produkter för brandskydd av trä inte innehåller bromerade flamskyddsmedel.

Denna information i sig är troligtvis inte fel i sig, men den är vilseledande. Bromerade flamskyddsmedel används inte för brandskydd av trä i Europa enligt vår kännedom, som baseras på mer än 25 år i branschen.

Denna information är således inte fel, men den är vilseledande.

Flamskyddsmedel används för att fördröja eller hindra att ett material börjar brinna.

Textilier och möbler i offentlig miljö, skyddskläder, gummikablar, isoleringsmaterial samt elektrisk och elektronisk utrustning är exempel på varor som kan innehålla flamskyddsmedel.

Vissa flamskyddsmedel är hälso- och miljöfarliga och en del är misstänkt hormonstörande. Det finns flera hundra olika flamskyddsmedel, varav ett 70-tal som innehåller brom. De bromerade flamskyddsmedlen är de mest omdiskuterade.

Flera av de farligaste flamskyddsmedlen är förbjudna i till exempel elektriska och elektroniska varor.

Flamskyddsmedel kan läcka ut när varor tillverkas, används och när de skrotas.

Bromerade flamskyddsmedel finns kvar länge i naturen, samlas i organismer och är giftiga. De kan transporteras långa vägar i luften.

Vi kan få i oss flamskyddsmedel exempelvis genom maten, främst fisk.

Många flamskyddsmedel samlas i dammet inomhus men genom att städa och vädra minskar vi mängden. Hexabromcyklododekan (HBCDD) och dekabromdifenyleter (DBDE) finns på kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen.