Skip to main content
Loading...

Allt för många entreprenörer och byggherrar bygger i övertygelse att de bygger brandsäkert och följer lagen eftersom de köpt en träprodukt som uppvisar B-s1,d0 eller SP-Fire 105.

Tyvärr måste vi göra dem besvikna om de inte har kontrollerat brandskyddsmedlets beständighet.

Det har ingen som helst betydelse om produkten är certifierad eller klassificerad för aktuell brandklass om den impregnerade träpanelen eller brandskyddsfärgen inte kan bevisa godkännande för långtidsbeständiga egenskaper enligt EN16755, -INT 1, -INT 2 samt EXT. Det sistnämnda EN 16755DRF EXT är ett skall-krav som avgör om produkten är godkänd att använda i exteriör miljö eller inte, exempelvis som fasadbeklädnad i flervåningshus.

Kom ihåg att det är ditt ansvar som byggare och/eller byggherre att dokumentkontrollera denna mycket viktiga egenskap som sällan skrivs in i föreskrivande text, men som är direkt avgörande för långvarig funktion. Boverkets BBR hanterar egenskapen genom att betona ”ekonomisk rimlig livslängd”.

Brandsäkert trä handlar om trygghet mot brand för dig, nära och kära, ekonomiska värden och vårt samhälle.

Brandsäkert trä handlar definitivt inte om grundlösa tomma löften, påståenden och lovord. Inte heller om brandskyddsmedel med hygroskopiska egenskaper, inte om snabba leveranser och låga priser. Ett godkännande av EN16755 EXT skall vara utställt av ackrediterat institut och anmält organ, t.ex. RISE, och kan aldrig ersättas med enskilda utlåtanden om godkända egenskaper baserat på teorier som inte följer provningsstandarden EN16755.

En brandskyddsimpregnerad träpanel är tänkt att skydda mot brand långsiktigt, inte kortsiktigt.

En brandskyddsimpregnerad träpanel med brandskyddsmedel som inte är certifierad enligt EN 16755 är ingen lämplig produkt att använda och definitivt ingen brandsäker investering eftersom brandskyddet försämras och lakas ut med tiden.

Det är ett växande och smygande problem för hyresgäster i huset och för fastighetsägaren som får räkna med att renovera byggnadens fasad eftersom brandskyddet försvinner och i sämsta fall inte uppfyller gällande brandkrav som anges i Boverkets BBR.

I värsta fall kan försäkringsbolagen ifrågasätta valet av produkten och kraftigt reducera ersättningen till fastighetsägaren vid eventuell skada.

Woodsafe PRO™ och Woodsafe Exterior WFX™ är trygga att använda och är tredjepartscertifierade enligt 1 samt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900) och 4 § 2 och 3 PBL samt Boverkets byggregler (BBR) 2:2, 5:231, 5:551, -punkterna 2, 3, 4 och 6:21 vilket inkluderar beständighetskrav EN 16755DRF EXT för byggnadsverk i klass Br1

Woodsafe PRO™ är listad som HR (Humidity resistance) och Woodsafe Exterior WFX™ är listad som LR (Leach resistance) på WPA:s lista över godkända brandimpregnerade träprodukter. Woodsafe är som enda tillverkare utanför Storbritannien certifierad enligt Wood Protection Association (theWPA) som WPA Benchmark Approved Treater.

Värdefullt råd till byggare och framför allt till dig som byggherre:
Använd inte träpanel som brandbehandlats utan typgodkännandebevis för beständiga egenskaper.

Detta råd gäller både brandimpregnering och brandskyddsmålning.

Om beslut ändå tas att använda en produkt eller utföra brandmålning som inte har bevisade beständiga egenskaper - då är det ett lotteri med säkerhet och ett säkert sätt att få stora framtida underhållskostnader, för produkter som inte har beständiga egenskaper måste förnyas och underhållas med kort intervall.