Skip to main content
Loading...

BYGGPRODUKTFÖRORDNINGEN 305/2011

Byggproduktförordningen är fullt tillämplig sedan 1 juli 2013. Då ersatte förordningen det tidigare byggproduktdirektivet CPD 89/106.

I Sverige blev den största förändringen att CE-märkning av byggprodukter numera är obligatorisk.

Byggproduktförordningen kallas ofta CPR, efter den engelska titeln Construction Products Regulation. CE-märkning är ett lagkrav från EU och kravet på CE-märkning gäller i samtliga medlemsländer inkluderat Norge med flera länder.

Att en byggprodukt är CE-märkt innebär i sig inte att nationella byggregler uppfylls. Men oavsett om produkten uppfyller nationella byggregler eller inte, så måste produkten vara CE-märkt och prestandadeklarerad.

Att placera icke CE-märkta produkter på marknaden och att använda sådana produkter är ett direkt lagbrott. Det kan leda till krav på byte av produkt, marknadsförbud av produkten med mera. Det råder viss förvirring på marknaden trots klara regler om CE-märkning. Det handlar om vem som egentligen bär ansvar för CE-certifieringen av produkten.

Men utan att fördjupa sig alltför mycket i denna fråga så kan du som nedströmsanvändare ställa ett mycket enkelt, men obligatoriskt krav på din leverantör:

Du skall alltid kräva att ta del av produktens prestandadeklaration (DoP).

Utan DoP är produkten förbjuden att använda och att saluföra inom EUs medlemsländer. Byggproduktförordningen ställer obligatoriska krav på nedströmsanvändare att tillämpa DoP, efter den engelska titeln Declaration of Performance. Detta krav sträcker sig vidare till tillverkningsstället i form av obligatoriskt krav på CE-märkning för byggvaror som omfattas av harmoniserad produktstandard, t.ex. SS-EN14915:2013 (massiv trä) och SS-EN 13986:2004+A1:2015 (träbaserade skivor)

Syftet med byggproduktförordningen är att villkoren för försäljning av byggprodukter på den inre marknaden ska vara enhetlig.

Syftet är inte ett önskemål. Det är ett lagkrav som samtliga berörda aktörer (tillverkare, importör, distributör) ska följa.

Du som nedströmsanvändare har skyldighet att ta del av produktens prestandadeklaration för att kunna bedöma om produktens egenskaper motsvarar den prestanda som föreskrivs, t.ex. B-s1,d0.

Att du tar del av prestandadeklarationen för bedömning är ett krav för att få köpa och använda produkten i permanenta byggnadsverk.