Skip to main content

I Sverige används provningsmetod SP-Fire 105 för godkännande av fasadsystem i flervåningshus som ett godkänt alternativ till obrännbar A2-klass enligt Boverkets BBR.

Godkänd SP-Fire 105-fasad ska alltid av tillverkaren omfattas av typgodkännandebevis där godkännandet inkluderar långtidsbeständiga brandegenskaper för exteriör miljö enligt standard EN16755 EXT.

Det spelar i praktiken ingen roll om godkänt system för brandskyddsfärger eller brandimpregneringsmedel klarar SP-Fire 105 om systemet inte har långtidsbeständiga egenskaper enligt standard EN16755 EXT i exteriör miljö där panelen omges av regn, fukt och UV.

Om byggherre investerar i fasadsystem som är godkända enligt SP-Fire 105 så kastas pengarna i sjön om EN16755 EXT inte är verifierad av anmält organ. I stället för en brandsäker byggnad så har byggherren fått en brandfarlig fasad som inte uppfyller kraven i Plan, -och Bygglagen, PBL (SFS 2010:900, Kap 2:2).

Det finns brandskyddsfärg som inte klarar av att målas på exteriör fasadbeklädnad precis som det finns brandimpregneringsmedel som urlakas på grund av hygroskopicitet. Det är därför mycket viktigt att sakkunniga brandkonsulter, arkitekter och nedströmsanvändare såsom byggentreprenör enbart föreskriver och använder sig av typgodkända system enligt SP-Fire 105 och EN 16755 DRF EXT.

SP-Fire 105 är en konstruktionsprovning av fasadbeklädnadens systemuppbyggnad, inte en konstruktionsprovning av väggen i sin helhet såsom brandavskiljande konstruktion.

Detta är viktigt att känna till då många tror att fasadsystem som uppfyller SP-Fire 105 går hand i hand med hela väggkonstruktionen, vilket alltså inte stämmer.

Däremot kan valet av bakomvarande substrat påverka brandförloppet drastiskt beroende på materialval. Bakomvarande substrat, d.v.s. isoleringen har stor betydelse i ett brandförlopp. Även om material som sten, -och glasull t.ex. Rockwool och Isover är klassificerade som A2 så har dessa material stora skillnader som påverkar fasadens förmåga att uppnå SP-Fire 105. Det är därför viktigt att hela systemet är provat och klassificerat som godkänd med ingående förutsättning fasadpanel, spikläkt, isolering med bakomvarande substrat t.ex. CLT, Rockwool, Isover, Kingspan Coolterm.

I huvudsak består SP-Fire 105-provningen av att kontrollera strålningsvärde från fasad (<80kW/m2), takfotstemperatur (<450° C), brandspridning i luftspalt samt nedfallande delar och brandspridning längs fasadens yta.

Exterior WFX Teknisk broschyr

Användningen av brandskyddat trä i en exteriör miljö ställer höga krav på egenskaperna hos brandskyddsmedlet för att motstå regn, kyla, värme, m.m. SS-EN16755 EXT är ett krav för användning utomhus.

Woodsafe Magazine

Woodsafe Magazine publiceras två gånger om året och sammanfattar de senaste nyheterna, trenderna, presenterar projekt och diskussionsforum om ämnet brandskydd av trämaterial.

ISO 9001:2015

Woodsafes instruktioner, rutiner, kvalitetssäkring i produktionen är kvalitetssäkrade i enlighet med ISO 9001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

ISO 14001:2015

Woodsafes systematiska hållbara miljöarbete är kvalitetssäkrat i enlighet med ISO 14001: 2015 genom anmält organ RISE (0402)

 

SundaHus

SundaHus Miljödata är marknadens ledande system för medvetna materialval inom bygg- och fastighetsbranschen vilket gör det möjligt för fastighetsägare att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen görs utifrån framtagna kriterier som är baserade på kemiskt innehåll, livscykel samt socialt ansvarstagande i leverantörsledet.