Skip to main content
Loading...

I Sverige används provningsmetod SP-Fire 105 för godkännande av fasadbeklädnad i flervåningshus som ett godkänt alternativ till obrännbar A2-fasad enligt Boverkets BBR. Godkänd SP-Fire 105-fasad ska alltid av tillverkaren omfattas av typgodkännandebevis där godkännandet inkluderar beständiga brandegenskaper för exteriör miljö enligt standard EN16755 EXT eller CEN/TS 15912 EXT.

Det spelar i praktiken ingen roll om godkänt system för brandskyddsfärger eller brandimpregneringsmedel klarar SP-Fire 105 om systemet inte har långtidsbeständiga egenskaper enligt standard EN16755 EXT eller CEN/TS 15912 EXT i exteriör miljö där panelen omges av regn, fukt och UV.

Om byggherre investerar i system som är godkända enligt SP-Fire 105 så kastas pengarna i sjön om EN16755 EXT eller CEN/TS 15912 EXT inte är verifierad av anmält organ. I stället för en brandsäker byggnad så har byggherren fått en brandfarlig fasad som inte uppfyller kraven i Plan, -och Bygglagen, PBL (SFS 2010:900, Kap 2:2).

Det finns brandskyddsfärg som inte klarar av att målas på exteriör fasadbeklädnad precis som det finns brandimpregneringsmedel som urlakas på grund av hygroskopicitet. Det är därför mycket viktigt att sakkunniga brandkonsulter, arkitekter och nedströmsanvändare såsom byggentreprenör enbart föreskriver och använder sig av typgodkända system enligt SP-Fire 105 och EN 16755 DRF EXT, - CEN/TS 15912.

SP-Fire 105 är en konstruktionsprovning av fasadbeklädnadens uppbyggnad, inte en konstruktionsprovning av väggen i sin helhet såsom brandavskiljande konstruktion.

Detta är viktigt att känna till då många tror att träpanel som uppfyller SP-Fire 105 går hand i hand med hela väggkonstruktionen, vilket alltså inte stämmer.

Däremot kan valet av bakomvarande substrat påverka brandförloppet drastiskt beroende på materialval. Bakomvarande substrat, d.v.s. isoleringen har stor betydelse i ett brandförlopp. Även om material som sten, -och glasull t.ex. Rockwool och Isover är klassificerade som A2 så har dessa material stora skillnader som påverkar fasadens förmåga att uppnå SP-Fire 105. Det är därför viktigt att hela systemet är provat och klassificerat som godkänd med ingående förutsättning fasadpanel, spikläkt, isolering med bakomvarande substrat t.ex. CLT.

I huvudsak består SP-Fire 105-provningen av att kontrollera strålningsvärde från fasad (<80kW/m2), takfotstemperatur (<450° C) samt nedfallande delar och brandspridning längs fasadens yta.