Skip to main content
Loading...

"Som brandkonsult tänker jag: Den produkt jag föreskriver ska vara CE-märkt, men eftersom CE-märkning inte innebär nationellt godkännande så ska träslaget också ingå i ett typgodkännandebevis."

Som sakkunnig brandkonsult eller -rådgivare så har du byggherrens förtroende att på bästa sätt föreskriva rätt brandklass och rekommendera fabrikat med de rätta egenskaperna baserad på certifierande dokumentation.

Tyvärr blir det allt vanligare att produkter accepteras baserat på brand- och/eller klassifikationsrapporter i stället för att följa lagen som ställer krav att produkten ska vara certifierad.

Skillnaden mellan två fabrikat med samma prestanda, där den ena (A) enbart är klassificerad via klassifikationsrapport och den andra (B) är typgodkänd, är att produkt B omfattas av fortlöpande tillverkningskontroll och dess utförande och dokumentation är kvalitetssäkrad.

Detta innebär i praktiken att om du föreskriver och accepterar en produkt som enbart är brandprovad och klassificerad så gör du ett tjänstefel och bidrar till en osund marknad och acceptens för att lagen inte behöver följas.

Grundkravet enligt lagkrav (CPR) är CE-märkning av varje träslag. Kom ihåg att en granpanel som är CE-märkt inte kan användas om du tänkt använda t.ex. furu. CE-märkning innebär inte att nationella byggregler uppfylls. Du kan välja att inte kräva typgodkännandebevis och då ta ansvar gentemot byggherre att produkten uppfyller krav och tekniska egenskaper utöver själva brandkravet.

Woodsafes råd är att om du vill känna dig trygg i ditt föreskrivande och arbeta proffesionellt, då ska du använda dig av produkter med typgodkännandebevis som fastställer att produktens tekniska egenskaper överensstämmer med kraven i Boverkets BBR och Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900) PBL.

Fem värdefulla råd:

  1. Använd bara CE-märkt brandsäkert trä. Kontrollera vilket anmält organ som står bakom CE-certifikatet. Det förekommer otroligt nog förfalskade certifikat. Vet du vem som ställt ut certifikatet så kan det också kontrolleras på det anmäla kontrollorganets hemsida, t.ex. RISE:s via länk Kontrollera giltigt certifikat
  2. Välj fabrikat som omfattas av typgodkännandebevis. Då är du säker på att Boverkets BBR och Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900) PBL uppfylls.
  3. Använd Bilaga E, Bilaga C och Fråga & Svar. Där upptäckts brister i dokumentation.
  4. Kom ihåg att brandbeständiga egenskaper är ett krav i exteriör miljö. Om produkten inte är certifierad enligt EN16755 EXT så avviker produkten från kraven i BBR och PBL (SFS 2010:900).
  5. Se till helheten: Tillverkare, dokumentation, vilket institut är anlitat, hur ser tillverkarens hemsida ut i relation till alternativ tillverkare?

Frågor och svar

Varning för kopior av Woodsafe Exterior WFX

Det finns bara ett original, och det är Woodsafe Exterior WFX™ vattenfast brandskydd. Alla andra alternativ är kopior som inte på någon punkt, oavsett vad som påstås och utlovas, kan jämställas med WFX™.

Argument som att genomimpregnering ger likvärdiga egenskaper, att ytbehandling med olja, t.ex. Jupex 45 eller linolja, skulle ge likvärdiga egenskaper är långt från sanningen.

Låt oss förklara skillnaden.

Produkt (A) är sammansatt av t.ex. Di-ammoniumfosfat och vatten. Vad är det då som är beständigt? Sammansättningen är vattenlöslig även efter torkning och dessutom mycket hygroskopisk.

Produkt (WFX™) däremot är en komplex formula som i kombination av impregnering och fixeringsprocess kemiskt knyter samman till en polymer. Brandskyddsmedlet WFX™ är klassificerad vattenfast och olösligt i exteriör miljö av WPA och AWPA.

Detta är skillnaden!

Frågan du bör ställa dig i valet av kopior: Vem har certifierat löften och påståenden? Vem bär ansvaret när annat brandskyddsmedel som inte kan presentera likvärdig prestanda lakas ut och renovering är ett faktum?

Viktig information om SP-Fire 105

Som sakkunnig måste du se till brandskyddsmedlets egenskaper och inte stirra blint på fasadkravet SP-Fire 105. Det finns flertalet olika brandskyddsmedel som klarar fasadkravet, men det är endast ett fåtal som är lämpliga att använda. Två produkter som tillsynes ha samma prestanda kan vara raka motsatsen till varandra, trots att bägge klarar SP-Fire 105.

Låt oss förklara ett otäckt scenario.

Du har två produkter (A och B). Bägge produkterna har godkänd SP-Fire 105-provning där produkten A har utlåtande från RISE om godkänd provning, medan produkt B är typgodkänd.
Om du nu funderar en liten stund vad skillnaden är så ska du strax få det förklarat……

Svaret är: Bägge produkterna har klarat SP-Fire 105, men produkt B är den enda produkt som uppfyller lagkravet! Varför, kan man fråga sig. Men svaret är enkelt. SP-Fire 105 ställer inte några krav på brandbeständiga egenskaper men det gör typgodkännandebevis enligt riktlinjer fastställda i Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900) PBL.

Ställ dig då frågan om du verkligen törs rekommendera produkten A när egenskaperna inte är brandbeständiga i exteriör och fuktig omgivning. Hur länge finns funktionen kvar, vad händer sen, hur trygga kan de boende egentligen känna sig? Frågorna är många.

Samma prestanda är inte hela sanningen

Brandkravet B-s1,d0 är det flertalet olika fabrikat och system som uppfyller, men du måste tänka längre än så. Brandklass B-s1,d0 baseras på faktorer som träets tjocklek, luftspalt eller inte luftspalt, ytbehandling, bakomvarande substrat, beläggning av färg eller impregnering.

Använd bilaga Fråga & Svar för enklare kontroll och översikt om produktens prestanda uppfyller monteringsförhållanden.

Typgodkännandebevis ger svaren du behöver

Det enda sättet att professionellt hantera föreskrivande av brandsäkert trä är att tillämpa krav på typgodkännandebevis.

Grundkrav för typgodkännandebevis är att produkten är CE-märkt, och i de fall träpanelen är tänkt att användas som fasadbeklädnad Br1 byggnad eller i exteriör miljö är tilläggskravet SP-Fire 105 och brandbeständiga egenskaper enligt EN16755 EXT.

Punkt slut.

Låt dig inte luras

Sunt förnuft räcker långt.

Oseriösa påståenden där argument som genomimpregnering, och därmed bestående egenskaper likvärdigt med träets livslängd, är inte korrekta. De är grundlösa löften som inte är värt någonting.

Kontakta Woodsafe supportavdelning för mer information.

Varför ska jag föreskriva Woodsafe?

- Det behöver du inte, valet är ditt.

Men tänkt så här. Woodsafe arbetar med världens största tillverkare av brandskyddsmedel, vi har tusentals projekt, vi arbetar i ett ALLT-I-ETT koncept där marknadens främsta aktörer i branschen ger dig sakkunnig och professionell support.

Woodsafe har mer än 28 år av erfarenhet av passivt brandskydd, egen tillverkning i Sverige, tillverkningskontroll av RISE (SP) och innehar CE-certifikat sedan 2009 - långt före de flesta som arbetar med brandskydd av trä. Brandskyddsmedlet har använts till mer än 10 miljoner kubik trä världen över.

Föreskrivande text

Föreskrivande text B-s1,d0 MASSIVT TRÄ

Träpanel ska brandimpregneras enligt B-s1,d0 av fabrikat Woodsafe eller likvärdigt. Leverantör ska innan upphandling uppvisa prestandadeklaration samt CE-certifikat med hänvisning till CPR 305/2011, EN14915:2013 och prestanda B-s1,d0 för aktuellt träslag.

I prestandadeklaration ska det framgå godkännande med eller utan luftspalt.

Leverantör ska innan upphandling uppvisa typgodkännandebevis där det är fastställt att brandskyddsmedlet har beständiga brandegenskaper enligt SS-EN16755 DRF EXT.

Med likvärdig produkt avses annan produkt med likvärdig prestanda enligt Bilaga E.

Uppvisande av enskilda brandprovningsrapporter eller dokument med titel certifikat, utan ovanstående detaljer, är inte godkända dokument i projektets upphandling av brandimpregnerat trä.

Föreskrivande text B-s1,d0 PLYWOOD

Träpanel ska brandimpregneras enligt B-s1,d0 av fabrikat Woodsafe eller likvärdigt. Leverantör ska innan upphandling uppvisa prestandadeklaration samt CE-certifikat med hänvisning till CPR 305/2011, EN13986:2004+A1:2015 och prestanda B-s1,d0 för aktuellt träslag.

I prestandadeklaration ska det framgå godkännande med eller utan luftspalt.

Leverantör ska innan upphandling uppvisa typgodkännandebevis där det är fastställt brandskyddsmedlet har beständiga brandegenskaper enligt SS-EN16755 DRF1, DRF 2.

Med likvärdig produkt avses annan produkt med likvärdig prestanda enligt Bilaga E.

Uppvisande av enskilda brandprovningsrapporter eller dokument med titel certifikat, utan ovanstående detaljer, är inte godkända dokument i projektets upphandling av brandimpregnerat trä.

Föreskrivande text K210/B-s1,d0

Trä och plywoodskivor ska brandimpregneras enligt K210/B-s1,d0 av fabrikat Woodsafe eller likvärdigt. Leverantör ska innan upphandling av brandskyddsåtgärd uppvisa prestandadeklaration samt CE-certifikat med hänvisning till CPR 305/2011, EN13986:2004+A1:2015 (plywood) och/eller EN14915:2013(massivt trä), enligt B-s1,d0 för aktuellt träslag.

Leverantör/tillverkare ska innan upphandling/utförande av brandskyddsåtgärd också uppvisa Typgodkännandebevis, där det är fastställt att aktuellt träslag/plywood är certifierad som K210/B-s1,d0.

Med likvärdig produkt avses annan produkt med likvärdig prestanda enligt Bilaga E. Med likvärdig behörighet för tillverkarens kvalitetssystem, kan Bilaga C användas.

Uppvisande av enskilda brandprovningsrapporter eller dokument med titel certifikat, utan ovanstående detaljer, är inte godkända dokument i projektets upphandling av brandimpregnerat trä.

Föreskrivande text SP-FIRE 105

Träpanel ska brandimpregneras enligt SP-Fire 105 av fabrikat Woodsafe eller likvärdigt. Leverantör ska innan upphandling av brandskyddsåtgärd uppvisa prestandadeklaration samt CE certifikat med hänvisning till CPR 305/2011 EN14915:2013 enligt B-s1,d0 för aktuellt träslag.

Leverantör ska innan upphandling av brandskyddsåtgärd uppvisa Typgodkännandebevis där det är fastställt att brandskyddsmedlet har beständiga brandegenskaper enligt SS-EN 16755 DRF EXT.

Med likvärdig produkt avses annan produkt med likvärdig prestanda enligt Bilaga E. Med likvärdig behörighet för tillverkarens kvalitetssystem, kan Bilaga C användas.

Uppvisande av enskilda brandprovningsrapporter eller dokument med titel certifikat, utan ovanstående detaljer, är inte godkända dokument i projektets upphandling av brandimpregnerat trä.