SUPPORT: ARKITEKT

Nu behöver ingen arkitekt eller konstruktör vara rädd för bristande brandskydd, urlakning eller andra svagheter som tidigare förekommit hos bland annat saltimpregnerade träprodukter och träbaserade skivor. Genom att använda Woodsafe-brandskyddat trä får du tillgång till vår kunskap av brandskyddat trä som använts i mer än 25 år världen över under varierande klimatförhållanden. Välj naturligt material (trä), och skapa naturliga behagliga miljöer med t.ex. ek, lärk, furu, lönn, björk, ceder, bok, thermowood, ask, poppel, asp, gran, furu med flera.

Stöd i projektet och föreläsningar

En vanlig situation är att Woodsafe Timber Protection kommer in sent i projektet. För att undvika tekniska hinder, som egentligen inte borde uppstå, så kommer Woodsafes sakkunniga rådgivare mer än gärna på besök och diskuterar och förklarar vilka möjligheter som finns. Önskar ni föreläsning inom området brandskyddat trä, funktionsbeskrivning eller regler kring CPR, kontakta teknisk support för mer information.

Som arkitekt bär du stort ansvar att föreskriva

Som arkitekt bär du stort ansvar att föreskriva och hänvisa till produkter med de rätta egenskaperna mot brand. Vanligt förekommande problem är att föreskrivande text enbart hänvisar till brandklass. Det är helt felaktigt att enbart hänvisa till brandklass. Detta kan låta underligt, men är enkelt att förstå. Brandskydd är säkerhet och omges av en mängd olika lagkrav och certifieringskrav. Lagen är till för att följas, svårare än så är det inte. Svårigheten är att veta vad lagen egentligen kräver. Woodsafe förstår att det kan upplevas komplicerat att förstå alla brandklasser och olika aktörers lovord om just deras tjänster. Men om du som arkitekt föreskriver enligt nedan så gör du rätt. Det enda du behöver anpassa i texten är om det berör plywood eller massivt trä. Om det är både och så kan du kopiera in texten i föreskrivande text i bygghandling. 

Rekommendation föreskrivande  för B-s1,d0 och K210/B-s1,d0

Trä och plywoodskivor skall brandimpregneras enligt K210/B-s1,d0 av fabrikat Woodsafe eller likvärdigt. Leverantör/tillverkare skall innan upphandling/utförande av brandskyddsåtgärd uppvisa DoP (prestandadeklaration), samt CE-certifikat med hänvisning till CPR 305/2011, EN13986:2004 (plywood) och/eller EN14915:2013(massivt trä), enligt B-s1,d0 för aktuellt träslag. Leverantör/tillverkare skall innan upphandling/utförande av brandskyddsåtgärd också uppvisa Typgodkännandebevis, där det är fastställt att aktuellt träslag/plywood är certifierad som K210/B-s1,d0. Med likvärdig produkt avses annan produkt med likvärdig prestanda enligt Bilaga E. Med likvärdig behörighet för tillverkarens kvalitetssystem, kan Bilaga C användas. Uppvisande av enskilda brandprovningsrapporter eller dokument med titel certifikat, utan ovanstående detaljer, är inte godkända dokument i projektets upphandling av brandimpregnerat trä.

Rekommendation föreskrivande text fasadbeklädnad SP-Fire 105

 Träpanel skall brandimpregneras enligt SP-Fire 105 och B-s1,d0 av fabrikat Woodsafe eller likvärdigt. Leverantör/tillverkare skall innan upphandling/utförande av brandskyddsåtgärd uppvisa DoP (prestandadeklaration), samt CE certifikat med hänvisning till CPR 305/2011 EN14915:2013 enligt B-s1,d0 för aktuellt träslag. Leverantör/tillverkare skall innan upphandling/utförande av brandskyddsåtgärd uppvisa Typgodkännandebevis där det är fastställt att brandskyddsmedlet har beständiga egenskaper enligt CEN/TS15912:2012 DRF EXT, alternativt ASTM 2898D. Med likvärdig produkt avses annan produkt med likvärdig prestanda enligt Bilaga E. Med likvärdig behörighet för tillverkarens kvalitetssystem, kan Bilaga C användas. Uppvisande av enskilda brandprovningsrapporter eller dokument med titel certifikat, utan ovanstående detaljer, är inte godkända dokument i projektets upphandling av brandimpregnerat trä.