Skip to main content
Loading...

FAKTA om Woodsafe PRO™

Woodsafe PRO™ är brandskydd ALLT-I-ETT som med fördel används som fasadbeklädnad i flervåningshus som skall ytbehandlas med traditionell fasadfärg1), loftgångar, vägg och takbeklädnader inomhus, konstruktioner, applikationer för akustik (t.ex. glespanel, perforerad plywood, emballage, offshore, fordon t.ex. tåg och lastbil m.m.). Woodsafe PRO™ finns att tillgå i flertalet träslag och varianter av plywood som furu, gran, ek, lärk, cederträ, björk, ask, lönn, poppel och tillverkas i enlighet med Europakommissionens byggproduktförordning CPR 305/2011 och är prestandadeklarerad samt CE-certifierad enligt EN14915:2013.

Woodsafe PRO™ är en metod att brandsäkra trä för användning i interiör och exteriör applikation. Själva utförandet att brandsäkra träpanelen sker industriellt via vakuum tryckimpregneringsprocess med tillhörande fixering av brandskyddsmedlet i träets cellstruktur i KDAT process. Tillverkning sker enligt vår ISO 9001:2015 manual och avtal om fortlöpande tillverkningskontroll utförd av RISE (f.d. SP).

Woodsafe PRO™ behandlat trä har egenskap tändskyddande beklädnad (K210/ B-s1,d0, K110/ B-s1,d0, ), ytskikt (B-s1,d0), fasadbeklädnad (SP-Fire105) samt beständiga brandegenskaper i exteriör miljö med ytbehandling såsom traditionellt målade fasader enligt EN 16755 DRF EXT (f.d. CEN/ts 15912, NT-Build 504).

Att använda brandsäkert trä för användning i interiör miljö ställer krav på luftkvalitet och emissioner (VOC). Woodsafe PRO™ innehåller inga lösningsmedel och innehar godkännande enligt typgodkännandebevis för Boverkets byggregler (BBR) 2:2, 5:231, 5:551, -punkt 2, 3 och 4, 6:21 (Dok.referens.TG 0263-08).

Table of Content

Frågor och svar

Generell information för alla träslag och träprodukter

I vår impregneringsprocess blöts träet och träprodukten i sin helhet och beroende på produkt trycks 10-30 viktprocent brandskyddsmedel in i cellstrukturen för att sedan torkas tillbaks till en korrekt fuktkvot. Kombinationen fukt och torkning gör att en från början färdig hyvlad, sågad eller processad träprodukt kan bli krokigare och skevare jämfört med obehandlat trä. I brandimpregneringsprocessen blöts träet upp med vatten blandat med brandimpregneringsmedel för att sedan torkas. Impregneringsprocessen innebär också att dimensionsförändringar beroende på träslag och plywood kan förekomma, även inom ramen för samma kvalitetssortering vilket kan resultera i att trämaterialet dimension förändras olika. Dimensionsförändring kan avvika från hyvlingstolerans och plywoodtolerans vilket anses vara ok eftersom impregneringsprocessen sker efter hyvling och framställan av plywood. Det åligger beställaren/kund att beakta dessa förutsättningar vid beställning av Woodsafe legoimpregneringstjänster.

Är Woodsafe PRO™ organiskt brandskydd?

-Nej, men du bör känna till att det inte finns något brandskyddsmedel som är organiskt, sådana löften är vilseledande.

Är Woodsafe PRO™ giftig?

-Nej, produkten är inte klassificerad som hälso- eller miljöfarlig.

Är Woodsafe PRO™ godkänd att använda inomhus?

-Ja, den är godkänd och avger inte emissioner.

Finns ämnen som är upptagna på REACH lista?

-Ja, men med lägre nivå av gränsvärde än nivåer som kräver tillståndsplikt och märkning.

Kan Woodsafe PRO™ målas och lackas?

-Ja, den kan målas. Läs mer på separat produktblad.

Är Woodsafe PRO™ typgodkänd?

-Ja, sedan 2008. TG nr 0263-08

Kan jag behandlad med Woodsafe PRO™ själv?

-Nej, det är en industriell process.

Vilken fuktkvot levereras?

-Woodsafe PRO™ brandsäkert trä levereras från fabrik med fuktkvot 12-14% för interiör miljö, 15-18% för exteriör miljö samt 8-10% för plywood och gäller vid leverans från fabrik. Hur panelen därefter hanteras och hur fukt säkerställs ligger helt utanför vår kontroll och det åligger kund att säkerställa fortsatt korrekt förvaring och hantering för bibehålla fuktkvot.

Kan jag köpa produkten direkt av Er?

-Nej, vi säljer via samarbetspartner som mer än gärna hjälper dig.

Är Woodsafe PRO™ CE certifierad?

-Ja, sedan 2009. CE-certifikat nr: CPR 0402-0243-09, CPR 0402-0268-09

Har Woodsafe PRO™ beständiga brandegenskaper?

-Ja, den är certifierad EN16755 DRF1, DRF2 samt EXT

Innehåller Woodsafe PRO™ hygroskopiska salter t.ex. ammonium?

-Nej, den innehåller inte hygroskopiska substanser som fosfat, ammoniumfosfat, di-ammoniumfosfat m.fl.