Skip to main content
Loading...

När europeiska systemet infördes ställdes begreppet tändskyddandebeklädnad på sin kant eftersom nationella provningsmetoder skulle ersättas med europeiska. Den stora förändringen är i princip att lådmetoden NT-Fire 004 ersattes med EN13823 medan ugnsprovningen är densamma EN14135 (NT-Fire 003). När övergången blev aktuell fick SP (nu RISE) i uppdrag av Boverket att reda ut begreppen och sedan dess har branschen varit delad i två läger, där den ena sidan menar att kombinationen K210/B-s1,d0 skall uppfyllas av träpanelen i sig självt det vill säga både K210 och B-s1,d0. Den andra sidan menar att funktionen är att klara kravet K210/B-s1,d0. RISE har publicerat att trä av specifik densitet och tjocklek uppfyller K210 utan att behöva brandskyddas.

Woodsafe vill härmed poängtera en sak som tappats bort i sammanhanget. I BBR föreskrivs inte K210 eller K110. Det som föreskrivs är kombinationen K210/B-s1,d0 vilket innebär att produkten skall ha en egenskap av K210/B-s1,d0.

VIKTIGT ATT KÄNNA TILL är att det föreligger debatt huruvida applicerat färgskikt på träunderlag är K210/B-s1,d0 eller inte. Vissa instanser, producenter och utövare menar att brandskyddsfärg applicerad på träpanel är K210/B-s1,d0 medan Boverket i utlåtande och seminarium menar att funktionskraven enligt beklädnadens syfte K210/B-s1,d0 inte uppfylls. RISE (f.d. SP) har genomfört omfattande provning av massivt trä och träbaserade skivor enligt EN14135 och fastställt att träprodukt med tillräcklig densitet och tjocklek uppfyller kraven för K210 obehandlade. Däremot så kommenteras inte i rapporten att ingenstans i Boverkets BBR föreskrivs K210 eller K110 om enskilt prestandakrav. Det som föreskrivs i Boverkets BBR är K210/B-s1,d0 det vill säga, en produkt som i sig självt uppfyller bägge kraven. Detta innebär att vanligt trä uppfyller K210 men inte B-s1,d0. Woodsafe impregnerat trä däremot har egen egenskap efter förädling av träet till att uppnå B-s1,d0 och K210, därmed uppfylls kravet K210/B-s1,d0.

Ser man till brandskyddsmålning på obehandlat trä så förädlas inte träets egenskaper, det enda som sker är att substratet d.v.s. träet med egenskap D-s2,d0 får ett skyddande skikt av färg, inte att träet som sådant får egen egenskap B-s1,d0 eller K210/B-s1,d0.

Oavsett hur branschen och dess aktörer resonerar är syftet att brandimpregnera eller brandskyddsmåla att skydda träet eller den bärare som brandskyddsfärg appliceras på för att skydda. Att acceptera trä med prestanda D-s2,d0 som K210 i syfte att nyttjas som K210/B-s1,d0 innebär i praktiken att branschen accepterar att en "vanlig träplanka agerar offerplanka" för att skydda en annan planka. Det blir i princip en offerplanka D-s2,d0 som skall skydda en annan planka D-s2,d0. Vad är syftet då med funktionskravet?

Sett till kombinationen i förhållande till egenskap så är brandskyddsmålad träprodukt K210/D-s2,d0 + B-s1,d0 medan Woodsafe impregnerad träprodukt är K210/B-s1,d0.