Woodsafe FirePRO™

Woodsafe brannsikringsimpregneringsstandard for utvendig og innvendig bruk. Woodsafe FirePRO -impregnert materiale laget av heltre og kryssfiner kan behandles med flere forskjellige fargesystemer, for eksempel lakk, beis og dekkfarge, uten å miste ytelsen slik som B-s1,d0. Woodsafe FirePRO™ kan med fordel brukes på trefasader med flere etasjer, balkonger, vegger og takkledning innendørs, og i konstruksjoner, akustikkanvendelser (f.eks lekter, perforert kryssfinér, emballasje, offshore, kjøretøy som tog og lastebiler, etc.). Woodsafe FirePro™ er opptatt på UK Wood Protection Association (WPA) som "fuktmotstand (HR)", som betyr at produktet er bestandig og uten utvaskingsdefekter. Woodsafe FirePro™ er DoP-deklarert og CE-sertifisert i henhold til EN14915:2013, EN13986:2004 for de fleste typer tre og kryssfinér, som furu, gran, eik, lerk, sedertre, bjørk, ask og andre, og kryssfiner, bjørk, furu, gran, poppel. Sertifiseringen av Woodsafe FirePro™ inkluderer over 31 ulike variasjoner, og 130 treslag-, brannklasse-, behandlings- og bearbeidingsvarianter.

Broschyr         

Hygroskopisitet

Woodsafe FirePro™ er sammensatt av ikke-hygroskopiske stoffer, og inneholder ikke stoffer som ammonium, urea, di-ammonium, monoammoniumfosfat og lignende. Woodafe FirePro™ omfattes av typegodkjenning som ikke-hygroskopisk produkt gjennom bestandighetstest med brannegenskap CEN/TS 15912:2012 DRF INT, INT1, EXT.

Forebyggende personvern 

Bruk ifølge AMVs anbefalinger briller, hansker og åndedrettsvern i situasjoner som krever det, samt sørg for god ventilasjon ved sliping og støvdannelse. Ved akutt nødsituasjon, ta kontakt med en lege via 112. Ved øyeskader, skyll forsiktig med varmt vann fra drikkeglass eller spesielle vannskylleglass til smertene er borte. Hvis irritasjonen vedvarer, kontakt lege på 112 og ta med sikkerhetsdatabladet for produktet.

Festemateriale 

Når festemateriale beskyttes med dekkfarge anbefales kvalitet i henhold til bransjens norm. Når festemateriale ikke beskyttes med dekkfarge anbefales kvalitet på festemateriale som spiker, skruer, bølgestift med flere, på tilsvarende måte som for Woodsafe Exterior® Brann-X ™. 

Internasjonal Building Code (IBC) Avsnitt 2304.9.5.3. Festemateriale for behandlet trevirke som brukes i utendørs eller på våte eller fuktige steder. Montering, inkludert muttere og skiver, for brannimpregnert trevirke som brukes utendørs eller på våte og fuktige steder skal være spikere av rustfritt stål av minst A2 kvalitet. Ved sjøen, eller lignende plassering gjelder minst A4 kvalitet. 

 Woodsafe Timber Protection anbefaler for utendørs, fuktig og værutsatt montering av Woodsafe Exterior FirePRO™, å alltid bruke rustfritt stål (A2 eller A4) festemateriale (fester for trevirke). Denne anbefalingen er riktignok enda viktigere for treslag som sedertre, eik, thermowood og tre som inneholder tannin, treets surhetsgrad, etc.  

Byggeavfall 

Woodsafe FirePRO™ byggavfall skal sorteres som brennbart trevirke. Forbrenning i eget fast forbrenningsanlegg er ikke anbefalt på grunn av dårligere forbrenningsegenskaper, som kan skade anlegget. Biprodukter fra Woodsafe FirePRO som sagflis, spon og flismaterialer skal ikke brukes som strø for dyr eller til produksjon av fast brensel som briketter, pellets, flis eller lignende.

Kontakt med betong 

Tre som er behandlet med brannhemmeren Woodsafe FirePRO™ kan brukes i kontakt med betong eller murverk som ikke skal bli fuktig eller vått under bruk. For eksempel er terskler, vindusblokkering, foringer og cap blocking på betongvegger eller yttervegger av mur akseptabel bruk, så lenge de er innsluttet i miljøskall, og ikke utsettes for fukt eller vann. Woodsafe FirePRO™ kan brukes i kontakt med tørre betonggulv. Tre behandlet med Woodsafe FirePRO™ kan ikke brukes i kontakt med våte betonggulv eller betong som kan bli utsatt for fuktighet, skylling eller oversvømmelse.

Overflatebehandling av trepanel/kryssfiner for innendørs bruk 

Woodsafe FirePRO™ kan overflatebehandles for innendørs bruk med varige egenskaper mot brann som B-s1,d0 i henhold sertifisering. Godkjente malingssystemer i henhold til sertifikat SC0243-09 inkluderer vannbasert dekkfarge, lakk og pigmentert klarlakk og løsemiddelbasert toppstrøk, lakk og to-komponent syrelakk og hardvoksolje. Å overflatebehandle panel for innendørs bruk anbefales for å beholde nyansene i treet lenger, og for å beskytte treverket mot forurensing, men det er ikke et krav.

Bestandighet         

Woodsafe FirePro™ har godkjente resistente egenskaper for utvendig bruk, bl.a. i henhold til CEN / TS 15912 DRF1, DRF2, EXT med malt overflate, av Engvall & Claesson fabrikat med flere. Detaljer om fargevalg besvares via support(@)woodsafe.se.

Prosessering 

Woodsafe FirePro™ kan kuttes for lengdetilpasning, og hulling for elektriske apparater, fibersliping, etc. Imidlertid må materialet ikke dimensjonsjusteres i den utstrekning at betydelige mengder flammehemmende middel blir redusert. Spør Woodsafe support for mer informasjon.

Naturlig innhold av stoffer i treslaget som impregneres 

Noen treslag har mer eller mindre innhold av mineraler, harpiks, lignin, og syre, f.eks. garvesyre i eik. Slike stoffer kan reagere under visse betingelser i impregneringsprosessen hvor f.eks garvesyre kan misfarge eik, for eksempel svart, blå-svart, blå misfarging, og i tørkeprosessen kan utslag av harpiks og lignin forekomme. Ofte kan dette fenomenet poleres bort, men det er en naturlig egenskap som ikke er reklamasjonsgrunnlag. Kvaliteten på det leverte materialet er av stor betydning for optimale resultater. Mer informasjon finnes i Woodsafe16 vedlegg FRW.

Overflatebehandling  

Woodsafe FirePRO™-impregnert tremateriale skal overflatebehandles ved utvendig montering, i motsetning til Woodsafe Exterior® Fire-X™, som ikke skal overflatebehandles. Malingsystemer som brukes må ha høy industriell kvalitet, kontakt support@woodsafe.se for mer informasjon. Maling må alltid utføres i henhold til prinsippet fundament, mellomliggende strøk og avsluttende strøk, med tilstrekkelig tørketid og sjikttykkelse for hvert lag. Utføring henvises til separat malingsinstruksjon.

Ikke anbefalte malingssystemer    

Behandlingssystemer som ferrosulfat- og silisiumbehandlingen har en lav effekt på Woodsafe FirePRO™-impregnert tre, og gir dermed ikke den samme raske gråtoningseffekt sammenlignet med ubehandlet trevirke. Andre systemer som ikke er anbefalt inkluderer jordfarge, som ikke oppnår tilstrekkelig værbeskyttelse. Kontakt support@woodsafe.se for mer informasjon, eller ring 46 21 147,273

Takventilasjon 

Et takventilasjon med naturlig fri flyt av luft er svært ønskelig for alle typer tretak, behandlet eller ikke, fordi det ventilerer ut fukt når taket oppvarmes av solstråling, uansett årstid. Dette er grunnet "skorsteinseffekten" der luft stiger naturlig ved oppvarming. For et skrånende tak med takfotsventilasjon og møneventilasjon, fører den naturlige luftsirkulasjonen bort fuktighet meget effektivt. Oppvarmet luft unnslipper ved mønet (sammen med vanndamp fordampet fra tre) og samtidig trekkes frisk luft inn ved bjelkelaget. 

Den friske luften varmes opp samtidig som den stiger inne på loftet, noe som reduserer dens relative fuktighet og øker kapasiteten til å absorbere vanndamp. Strømmen stanser vanligvis opp om natten og i overskyet, fuktig vær, på grunn av mangel på solenergi, noe som betyr at fuktig uteluft ikke trekkes inn i slike tilfeller. 

 Fuktighet akkumuleres i taket som følge av aktiviteter som skjer innenfor boarealet, for eksempel matlaging og dusjing. Den luftbårne vanndampen beveger seg opp på loftet gjennom mange små "luftlekkasjer" ved gjennomføringer og i hjørner mellom veggene og taket og gjør det mulig for luft og fuktighet i luften å strømme opp på loftet. Fukten kondenseres ofte på kalde takoverflater, noe som øker innholdet av fukt i treverket, og forårsaker også iblant at vann drypper ned på isolasjonen. Fuktsperrer kan redusere spredningen av fukt på loftet, men luftlekkasje kan bære så mye som opp til 10 ganger mer fuktighet opp på loftet enn spredningen gjennom gips eller andre materialer. Siden en fuktsperre bare stopper ca. 10 % av fuktstrømmen i takrommet, er det ikke logisk å halvere den minste ledige ventilerte plassen kreves (fra 1/150 til 1/300) bare fordi det brukes fuktsperre. 

 Ventilasjonsvifter er en tvilsom løsning. De fleste aktiveres av temperatur, noe som betyr at de ikke går om vinteren når fuktigheten akkumuleres raskest. De er ikke en erstatning for naturlig ventilasjon. Gavlventiler hjelper heller ikke mye, fordi ingen luftstrøm skapes om ikke vinden blåser helt riktig. Det finnes ingen enkle svar på spørsmålet om hvor mye ventilasjon som er nødvendig i et tak. Hva man kan si med sikkerhet er at ventilasjon bør være jevnt fordelt mellom møneventilasjon og bjelkelagets ventiler, for både ubehandlet og behandlet kryssfiner. Valmet tak, flatt tak og halvtak er vanskelig å ventilere skikkelig når formen hindrer en god naturlig ventilasjon. Hver type må analyseres individuelt for å sikre god fuktighetskontroll.

Diskutere Med Våre Eksperter?