Woodsafe Exterior® Fire-X™

Woodsafe Exterior® Fire-X™ brannvernimpregnering er unik på alle måter, og gir deg som arkitekt frihet til å være kreativ med tre, og nedstrømsbrukere riktige betingelser for å bruke ulike typer tre i utendørs og fuktig miljø. Helt uten behov for en annet beskyttende belegg, som for eksempel dekkende fasademaling. Woodsafe Exterior® Fire-X™ gir en permanent vanntett brannimpregnering som gjør at treverket kan eldes naturlig, som med fordel kan brukes som trefasade, som kledning på balkonger, loft, yttertak, undertak, overbygg, underjordisk (f.eks gruvedriftmiljø), offshore, etc. Woodsafe Exterior® Fire-X™ er oppført som en utvaskingsbestandig behandling i 2012 UK Wood Protection Association flammehemmer-håndboken.  

Woodsafe Exterior® Fire-X™ er DoP-deklarert og CE-sertifisert i henhold til EN14915: 2013 for de fleste typer av trevirke, som sedertre, lerke, gran, eik, og er teknisk godkjent i henhold til SP-Fire 105 utekledning på sedertrespon og varmebehandlet furu.  

Hygroskopisitet  

Woodsafe Exterior® Fire-X™ er sammensatt av ikke-hygroskopiske stoffer, og inneholder ikke stoffer som ammonium, urea, di-ammonium, monoammonium, etc.

Forebyggende personvern

Bruk ifølge AMVs anbefalinger briller, hansker og åndedrettsvern i situasjoner som krever det, samt sørg for god ventilasjon ved sliping og støvdannelse. Ved akutt nødsituasjon, ta kontakt med en lege via 112. Ved øyeskader, skyll forsiktig med varmt vann fra drikkeglass eller spesielle vannskylleglass til smertene er borte. Hvis irritasjonen vedvarer, kontakt lege på 112 og ta med sikkerhetsdatabladet for produktet.

Festemateriale 

Internasjonal Building Code (IBC) Avsnitt 2304.9.5.3. Festemateriale for behandlet trevirke som brukes i utendørs eller på våte eller fuktige steder. Montering, inkludert muttere og skiver, for brannimpregnert trevirke som brukes i utendørs eller på våte og fuktige steder skal være spikere av rustfritt stål av minst A2 kvalitet. Ved sjøen, eller lignende plassering gjelder minst A4 kvalitet. Woodsafe anbefaler for utendørs, fuktig og værutsatt montering av Woodsafe Exterior® Fire-X™, å alltid bruke rustfritt stål (A2 eller A4) festemateriell, fester for trevirke. Anbefaling er riktignok enda viktigere for treslag som sedertre, eik, thermowood og tre som inneholder tannin, treets surhetsgrad, etc.

Byggeavfall 

Byggeavfall med Woodsafe Exterior® Fire-X™ skal sorteres som brennbart tremateriale. Forbrenning i eget fast forbrenningsanlegg er ikke anbefalt på grunn av dårligere forbrenningsegenskaper, som kan skade anlegget. Biprodukter fra Woodsafe Exterior® Fire-X™ som sagflis, spon og materialer skal ikke brukes som strø for dyr eller til produksjon av fast brensel som briketter, pellets, flis eller lignende.

Bestandighet        

Woodsafe Exterior® Fire-X™ har godkjente resistente egenskaper for utvendig bruk, bl.a. i henhold til ASTM 2898D. Woodsafe Exterior® Fire-X™ kan brukes i fuktige sjø-, hav- og kystmiljøer, uten krav om overflatebehandling.

Prosessering 

Woodsafe Exterior® Fire-X™ kan kuttes for lengdetilpasning, og hulling for elektriske apparater, fibersliping etc. kan utføres. Imidlertid må materialet ikke dimensjonsjusteres i den utstrekning at betydelige mengder flammehemmende middel blir redusert. Spør Woodsafe support for mer informasjon.

Trevirke inneholder naturlige stoffer 

Noen treslag har mer eller mindre innhold av mineraler, harpiks, lignin, og syre, f.eks. garvesyre i eik. Slike stoffer kan reagere under visse betingelser i impregneringsprosessen hvor f.eks garvesyre kan misfarge eik, for eksempel svart, blå-svart, blå misfarging, og i tørkeprosessen kan utslag av harpiks og lignin forekomme. Ofte kan dette fenomenet poleres bort, men det er en naturlig egenskap som ikke er reklamasjonsgrunnlag. Kvaliteten på det leverte materialet er av stor betydning for optimale resultater. Mer informasjon finnes i Woodsafe16 vedlegg FRW.

Dekkmaling av fasade og trepanel 

Woodsafe Exterior® Fire-X™-impregnert tremateriale er ikke tilpasset for maling, og skal derfor ikke påføres dekkmaling. Hvis man likevel påfører dekkmaling, er det utøverens ansvar, og ikke Woodsafe.

Takventilasjon 

Et takventilasjon med naturlig fri flyt av luft er svært ønskelig for alle typer tretak, behandlet eller ikke, fordi det ventilerer ut fukt når taket oppvarmes av solstråling, uansett årstid. Dette er grunnet "skorsteinseffekten" der luft stiger naturlig ved oppvarming. For et skrånende tak med takfotsventilasjon og møneventilasjon, fører den naturlige luftsirkulasjonen bort fuktighet meget effektivt. Oppvarmet luft unnslipper ved mønet (sammen med vanndamp fordampet fra tre) og samtidig trekkes frisk luft inn ved bjelkelaget.

Den friske luften varmes opp samtidig som den stiger inne på loftet, noe som reduserer dens relative fuktighet og øker kapasiteten til å absorbere vanndamp. Strømmen stanser vanligvis opp om natten og i overskyet, fuktig vær, på grunn av mangel på solenergi, noe som betyr at fuktig uteluft ikke trekkes inn i slike tilfeller. 

Fuktighet akkumuleres i taket som følge av aktiviteter som skjer innenfor boarealet, for eksempel matlaging og dusjing. Den luftbårne vanndampen beveger seg opp på loftet gjennom mange små "luftlekkasjer" ved gjennomføringer og i hjørner mellom veggene og taket og gjør det mulig for luft og fuktighet i luften å strømme opp på loftet. Fukten kondenseres ofte på kalde takoverflater, noe som øker innholdet av fukt i treverket, og forårsaker også iblant at vann drypper ned på isolasjonen. Fuktsperrer kan redusere spredningen av fukt på loftet, men luftlekkasje kan bære så mye som opp til 10 ganger mer fuktighet opp på loftet enn spredningen gjennom gips eller andre materialer. Siden en fuktsperre bare stopper ca. 10 % av fuktstrømmen i takrommet, er det ikke logisk å halvere den minste ledige ventilerte plassen kreves (fra 1/150 til 1/300) bare fordi det brukes fuktsperre. 

Ventilasjonsvifter er en tvilsom løsning. De fleste aktiveres av temperatur, noe som betyr at de ikke går om vinteren når fuktigheten akkumuleres raskest. De er ikke en erstatning for naturlig ventilasjon. Gavlventiler hjelper heller ikke mye, fordi ingen luftstrøm skapes om ikke vinden blåser helt riktig

Det finnes ingen enkle svar på spørsmålet om hvor mye ventilasjon som er nødvendig i et tak. Hva man kan si med sikkerhet er at ventilasjon bør være jevnt fordelt mellom møneventilasjon og bjelkelagets ventiler, for både ubehandlet og behandlet kryssfiner. Valmet tak, flatt tak og halvtak er vanskelig å ventilere skikkelig når formen hindrer en god naturlig ventilasjon. Hver type må analyseres individuelt for å sikre god fuktighetskontroll.

Diskutere med våre eksperter?