TEKNISKE ORD

Tekniske ord og faguttrykk på svensk og engelsk, med forklaringer 

 

Svensk

 

Engelsk

 

Forklaring

Anmält Organ Notified bodies  Varslede organer blir anmeldt til EU-kommisjonen som kompetent / akkreditert til å gjennomføre testing og sertifisering av produkter i tilfeller hvor loven krever verifisering av en uavhengig tredjepart.
Ackreditering av företag/organisationer som arbetar med att bedöma produkters överensstämmelse med lagens krav Accreditation of conformity assessment bodies  En tredjeparts sikkerhet for at selskaper / organisasjoner utpekt til f.eks. å vurdere CE-merking og å utføre tester. Har de spesifikke ferdigheter som er nødvendige for å utføre sine oppgaver.
Cassis de Dijon principen (EG domstolen, rättsfall C-120/78) Cassis de Dijon principle (ECJ Case C-120/78)  Gjensidig anerkjennelse. Hvilket betyr et produkt som følger nasjonal lovgivning og der ikke noe harmonisert EU-regelverk finnes, fritt skal kunne selges i andre land.
CE-märkning CE-marking  CE-merking på et produkt betyr at produktet oppfyller kravene i de relevante direktiver og har gjennomgått en fastsatt prosedyre for å kontrollere at produktet er i samsvar med kravene, for eksempel testet av et teknisk kontrollorgan.
Bedömning av överensstämmelse (...med kraven som anges i t ex ett direktiv). Conformity assessment  Produsenter må sørge for at deres produkter virkelig oppfyller kravene direktivene angir, en samsvarsvurdering. Direktivene angir ulike prosedyrer (veier) for å vise at design og produksjon av produktet er i samsvar med kravene. Prosedyrene er delt inn i "moduler" som dekker designfasen, produksjonsfasen eller begge deler.
Försäkran om överensstämmelse Declaration of Conformity  En erklæring fra produsenten av produktet, eller en autorisert representant for EU, signerer for at et bestemt produkt oppfyller kravene i de angitte direktiver. Erklæringen skal muliggjøre identifisering av produsent eller representant, produkt, gjeldende direktiver, samt eventuelt refererte standarder og / eller teknisk kontrollorgan.
Grundläggande hälso- & säkerhetskrav Essential health and safety requirements  Direktivene inneholder generelle helse og sikkerhetskrav for utforming og bruk. Kravene er bindende, og det er produsentens ansvar å sørge for å velge en teknisk løsning som gjør at produktet oppfyller disse kravene.
Harmoniserade standarder Harmonised standards  Kommisjonen "harmoniserer en standard" når den publiseres med tittelen og referansene til det nåværende direktivet i "Offical Journal". Når standarden er vedtatt, må den publiseres av nasjonale medlemmer av standardiseringsorganisasjonene CEN, CENELEC og ETSI. Samtidig må de gamle nasjonale standardene trekkes tilbake.
Marknadsövervakning Market Surveillance  Markedsovervåking er et viktig verktøy for gjennomføring av direktivene som er utformet i henhold til den nye metoden. Markedsovervåkingen må jobbe effektivt for å oppnå: En ensartet bruk av EUs regelverk. Lik beskyttelse for alle innbyggere. Å opprettholde like konkurransevilkår for bedrifter. For å oppnå dette kreves det at: Nasjonale overvåkingsorganer skal kunne bekrefte at produkter som kommer på markedet er i samsvar med gjeldende regelverk. Om nødvendig må myndighetene ta affære mot produsent / importør for å oppnå etterlevelse.
Moduler Module Direktivene angir ulike prosedyrer (veier) for å vise at design og produksjon av produktet er i samsvar med kravene. Prosedyrene er delt inn i "moduler" fra A til H, som dekker design eller produksjonsfase eller begge deler. Modul A betyr at produsenten selv kan sertifisere sine produkter, mens modulene over A vanligvis krever noen form for intervensjon av et teknisk kontrollorgan.
Avtal om ömsesidigt erkännande MRA- mutal recognition agreements  Gjensidig anerkjennelsesavtaler som gjelder mellom EU og tredje land som har oppnådd en sammenlignbar teknologisk utvikling. Disse avtalene er basert på gjensidig aksept av testrapporter og sertifiseringer av den ene parts kontrollorganer.
Direktiv enligt den nya metoden New Approach Directives  Direktiv som er utformet i henhold til en ny metode, og som bare inneholder generelle men obligatoriske helse- og sikkerhetskrav (alle CE-merkingsdirektiver, blant annet). Tekniske detaljer kan finnes i de harmoniserte standarder som er knyttet til direktivene. Medlemslandene er forpliktet til å gjennomføre direktivet, slik at de blir en del av nasjonal lovgivning.
Släppa ut på marknaden Placing on the market  Å slippe produktet for første gang, eller gjøre det tilgjengelig på det europeiske markedet. Produktet kan slippes enten gjennom en kostnad eller uten kostnader.
Överensstämmelse förutsätts Presumption of conformity  Produkter som samsvarer med de harmoniserte standarder knyttet til dem oppfyller automatisk tilsvarende krav som direktivene krever.
Produktansvar Product Liability  Produsenten av et produkt er ansvarlig dersom deres produkt forårsaker skade på personer eller eiendom selv om produktet oppfyller kravene i nasjonal og / eller europeisk lovgivning. Prinsippet om produktansvar gjelder for industri- og landbruksprodukter.
Standarder Standards  Tekniske spesifikasjoner som er vedtatt hos nasjonale, europeiske eller internasjonale standardiseringsorganisasjoner for gjentatt eller kontinuerlig bruk. Bruken av standarder er frivillig, og er ment som et hjelpemiddel.
Teknisk dokumentation Technical file  Direktivene krever at produsenten skal etablere en teknisk dokumentasjon for å vise at produktet oppfyller gjeldende krav. Dokumentasjonens innhold styres av de ulike direktivene, kravene varierer avhenger de berørte produktene.