BEGREPSFORKLARING

Branntestrapport  

- er resultatene fra branntest, f.eks SBI EN13823. Resultatet er basert på de spesifikke forutsetningene til treslaget, substratet, størrelsen og monteringsforholdene, f.eks luftspalte. Branntestresultatet utgjør ikke sertifisering av verken produkt eller produsent. Branntester utføres i henhold til detaljert informasjon i forhold til den aktuelle teststandarden, såsom EN13823, EN14135.

Sertifikat / sertifisering

- Sertifisering betyr at noe er i samsvar med en spesifikasjon, norm eller standard. Dermed er et sertifikat et bevis på at kravene er oppfylt. Imidlertid betyr også sertifisering at kravene skal følges over tid. Dette betyr regelmessige kontroller, som for eksempel innehavere av sertifikater hevder sin kunnskap, eller at et sertifisert produkt samsvarer med det sertifiserte ksemplaret. Sertifisering gjøres under akkreditering av Swedac, som er et statlig organ.  Enkelt sagt kan man si at sertifisering i henhold akkreditering, tilsvarer det gamle begrepet "statlig autorisasjon". 

 Sammenfattet er det fire kriterier som må oppfylles for sertifisering:   
 • Oppfyllelse av krav
 • Etterlevelseskontroll
 • Tidsbegrensning
 • Akkreditering  

Tekniske kontrollorganer

- Tekniske kontrollorganer (Notified bodies) er selvstendige organisasjoner med kompetanse til å bistå og overvåke produsentenes arbeid med å kontrollere at produktene som markedsføres er i samsvar med de regler som gjelder i EU. Dette gjøres ved testing, inspeksjon og sertifisering i henhold til EUs lovverk. Navnet innmeldt teknisk kontrollorgan kommer fra at medlemslandet skal innmelde de organer som er godkjent til EU-kommisjonen, som i sin tur gir hvert innmeldte tekniske kontrollorgan et firesifret identifikasjonsnummer, og publiserer navn og adresse i kommisjonens journal, Official Journal (OJ). For hvert innmeldte tekniske kontrollorgan angis også innen hvilket underområde organisasjonen har kompetanse til å virke. En liste over de innmeldte tekniske kontrollorganene som arbeider på ulike områder inngår i kommisjonens offentlige database, Nando. Swedac er den nasjonale innmeldende myndigheten i Sverige, noe som betyr at det er Swedac som vurderer og melder inn disse organene til EU-kommisjonen. Swedac bedømmer og oppnevner innmeldte tekniske kontrollorgan etter samråd med relevante myndigheter. Vurderingen gjøres gjennom akkreditering, med mindre annet er bestemt. Swedac utøver med støtte i loven om akkreditering og teknisk kontroll (2011: 791) 18 § også tilsyn med innmeldte tekniske kontrollorganer. Tilsyn gjøres i samarbeid med sektormyndigheten. CE-sertifisering  

CE-sertifisering 

Formålet med Byggevareforskriften er at forholdene for salg av byggevarer i det indre markedet skal være ensartet. Dette gjelder byggevarer som heltre EN14915: 2013, og trebaserte plater EN 13986: 2004. Medlemsstatenes krav til bygninger og andre konstruksjoner, og byggeproduktets ytelse er grunnlaget for om et byggprodukt er egnet til sitt formål. CE-merket viser at byggevarens ytelse er vurdert i samsvar med metodene og kriteriene i en harmonisert teknisk spesifikasjon, og at produsenten har utarbeidet en erklæring om ytelse med data fra denne vurderingen.  

 Medlemsstatenes byggeforskrifter er ikke harmonisert gjennom Byggevareforskriften. For å overholde nasjonale byggeforskrifter som Boverkets BBR skal produktets ytelse og produsentens kvalitetssystem sikres på riktig måte, lignende tredjepart produksjonskontroll, noe som i praksis betyr at typegodkjenning er det eneste klare beviset for at kravene i Plan- og bygningsloven (SFS 2010: 900) er oppfylt.  

AVCP system   

Systemer for vurdering og verifisering av konstant ytelse (Assessment and Verification of Constancy of Performance) i de fem ulike systemene (kalt 1, 1+, 2+, 3, 4) beskrives informasjonen som et teknisk kontrollorgan skal utføre, henholdsvis de oppgavene som produsenten skal utføre selv. AVCP-systemene er beskrevet i vedlegg V i CPR (endret våren 2014). For treprodukter hvis naturlige ytelse mot brann endres ved impregnering, omfattes produsenten av AVCP-system 1, noe som betyr tredjeparts produksjonskontroll på produksjonsstedet. 

Regelverk for bygg- og anleggsprodukter med sertifiserte egenskaper. 

For å møte disse kravene er det nødvendig at man bruker strukturer og byggprodukter med egnede egenskaper for tiltenkt bruk. Med byggprodukter menes produkter som er produsert for innbygging i et permanent bygg. Begrepet byggevarer med sertifiserte egenskaper er en samlebetegnelse for produkter som har fått sine egenskaper sertifisert under produksjonen. Dette har betydning for graden av kontroll av produktegenskaper som skal utføres på arbeidsplassen for å sikre at produktet oppfyller kravene i reglene. Det er fire forskjellige måter å sertifisere byggeproduktenes egenskaper på. Disse er:    
   a) typegodkjenning / produksjonskontroll    
   b) CE-merking    
   c) produktsertifisering    d) tilvirknings- og produksjonskontroll. Alternativ a) typegodkjenning / produksjonskontroll er den eneste typen autentisering som innebærer at det er bekreftet at de svenske kravene er oppfylt for de formål som er angitt i sertifiseringen. Utbygger må derfor sørge for at godkjenningen / produksjonskontrollen faktisk refererer til den aktuelle bruken. Er dette ikke tilfelle, skal produktet behandles på samme måte som et produkt hvis egenskaper er sertifisert i henhold alternativer b), c) eller d). Alternativene b), c) og d) betyr at produktet ikke er kontrollert etter svenske krav, men bare at byggherren skal ha tillit til erklæringen av egenskapene til produktet som leveres. Det er byggherren som må kontrollere at disse produktegenskaper er i samsvar med det som kreves i BBR. Vedkommende trenger derimot ikke å gjøre noen tester av disse egenskapene, bare finne ut om produktet er egnet ved å undersøke erklæringen. 

Klassifikasjonsrapport

- Når et materiale er branntestet kan materialytelsen klassifiseres i henhold til klassifiseringsstandard, f.eks. EN13501-1 som klassifiserer EN13823. Klassifikasjonsrapporten utgjør heller ingen sertifisering av verken produktet eller produsenten, det er bare en klassifisering av produktets ytelse.

Hva er sertifisering - begrepsforvirring 

For å forstå hva sertifisering er, kan det være hensiktsmessig å beskrive hva som ikke er sertifisering. Ordet sertifisering har blitt svært populært, og litt av et moteord. Dessverre brukes det ganske uforsiktig, sannsynligvis på grunn av uvitenhet. Følgende eksempel beskriver hva som ikke er sertifisering:  
 • Etter en fullført branntesting får kunden en branntestrapport. Dette er ikke det samme som sertifisering.
 • Etter en fullført branntesting bestemmes og klassifiseres produktets ytelse med tittelen klassifiseringsrapport. Dette er en klassifisering, men ikke en produktsertifisering. 
 • Noen institusjoner / organisasjoner, store og små, har muligheten til å skrive ut spesielle dokumenter hvor målet er å avklare produktets ytelse. Slike dokumenter har ofte tittelen "Sertifikat", men dokumentet har ingen verdi som et korrekt sertifiserende dokument. 

CPR - Byggevareforskriften 305/2011

Byggevareforskriften er fullt gjeldende siden 1. juli 2013. Da gikk den inn for det tidligere byggevaredirektivet. I Sverige er den viktigste endringen at CE-merking av byggevarer er obligatorisk. Byggevareforskriften kalle ofte CPR, etter den engelske tittelen Construction Products Regulation. Formålet med Byggevareforskriften er at forholdene for salg av byggevarer i det indre markedet skal være ensartet.  

Dette gjelder for byggevarer: 
 • Obligatorisk CE-merking av byggevarer som omfattes av en harmonisert standard eller utstedt ETA. Det er bare svært begrensede unntak. 
 • Det er ikke mulig å CE-merke et byggevareprodukt direkte mot forskriften. CE-merking gjøres opp mot en harmonisert standard eller en utstedt ETA.
 • Det skal finnes en erklæring om ytelse og det er angitt i forskriften hvilke data den skal inneholde. Produsenter kan utstede erklæringen om ytelse (DoP) selv, men skal selvsagt henvise til CE-sertifikat utstedt i forbindelse med produkter som hører inn under System 1 som per vedlegg ZA. 

Typegodkjenningssertifikat  

Typegodkjenningen er regulert i kapittel 8, 22-23 §§ plan- og bygningsloven (2010: 900) og i styrets forskrifter og generelle råd om typegodkjenning (TYPE, BFS 2013:6, opptrykk).  

Godkjente byggevareprodukter har vurderte egenskaper i de delene som er angitt i typegodkjenningen. Byggevareproduktet vurderes så i de henseender som uttrykkelig er angitt i typegodkjenningen, med referanser til avsnitt i BBR eller ledd i EKS. Hva som menes med vurderte egenskaper, kan du lese mer om i del 1: 4 - 01:42 i byggeforskriften, BBR (BFS 2011: 6 med endringer, senest gjennom BFS 2014: 3), og i avd. A, §§ 4-6 i styrets forskrifter og generelle råd om anvendelsen av europeiske konstruksjonsstandarder (Eurokoder), EKS (BFS 2011: 10, sist endret gjennom BFS 2013: 10). 

Ulike brannklasser 

 • SP-Fire 105
 • B-s1,d0
 • K210/B-s1,d0
 • K110/B-s1,d0
 • Er brannfarge K210 / B-s1, d0?  
 • EI 30/60 

Plan- og bygningsloven (SFS 2010: 900). Byggearbeidets tekniske egenskaper 

4 § Byggearbeidene skal ha de tekniske egenskaper som er avgjørende i forhold til 
 1. lastekapasitet, stabilitet og holdbarhet, 
 2. sikkerhet ved brann,
 3. beskyttelse med hensyn til hygiene, helse og miljø, 
 4. sikkerhet ved bruk, 
 5. beskyttelse mot støy, 
 6. energisparing og varmeisolering,
 7. egnethet for formålet, 
 8. tilgjengelighet og anvendelighet for personer med redusert mobilitet eller orienteringsevne, og
 9. husholdning med vann og avfall.   Hva som kreves for at en bygning anses å oppfylle første ledd framgår av regelverket som er gitt med støtte av kapittel 16. § 2.   
4 a § En kommune kan ikke, i andre tilfeller enn dem som er spesifisert i kapittel 4, §§ 12 og 16, eller i tilfeller der kommunen fungerer som utbygger eller grunneier, sette sine egne krav for et byggverks tekniske funksjoner under planlegging, i andre saker i henhold til denne loven, eller i forbindelse med gjennomføringen av planene. Hvis en kommune stiller slike egne krav, er disse kravene uten effekt. Lov (2014: 900).  

§ 5 Kravene i § 4 skal oppfylles på en slik måte at de  
   1. oppfylles under nybygging, ombygging og annen endring av en bygning enn ombygging, og  
   2. med normalt vedlikehold kan forventes å fortsette og være oppfylt under et økonomisk fornuftig livsløp.     
 Kravene som skal oppfylles i anvendelsen av første ledd, er de krav som stilles til bygging eller ombygging. Kravene skal oppfylles i samme omfatning av bygningen som er angitt i § 2 første ledd, med mindre annet følger av regelverket som er gitt i medhold av kapittel 16. § 2.     
Betydningen av første og annet ledd som gjelder for bygning skal også brukes til annet enn bygninger.  
 

Diskutere med våre eksperter?