UITLEG VAN BEGRIPPEN

Testrapport brandveiligheid

- het resultaat van een brandveiligheidstest, bijv. SBI EN13823. Het resultaat is gebaseerd op de specifieke houtsoort, het substraat, de afmeting en de montageverhoudingen, bijv. luchtspleet. Het resultaat van de brandveiligheidstest vormt geen certificering van het product of de fabrikant. Brandveiligheidstests worden uitgevoerd volgens gedetailleerde informatie met betrekking tot de relevante teststandaard, bijv. EN13823, EN14135.

Certificaten/Certificering

- certificering betekent dat iets voldoet aan een bepaalde vereiste specificatie, norm of standaard. Een certificaat is dus een bewijs dat aan de eisen is voldaan. Certificering betekent echter ook dat op termijn aan de eisen blijft worden. Daarom worden regelmatig controles uitgevoerd, bijvoorbeeld of de houder van het certificaat zijn kennis bijhoudt en of een gecertificeerd product overeenkomt met het gecertificeerde exemplaar. Certificering vindt plaats onder accreditatie van de overheidsdienst SWEDAC.  Simpel gezegd is certificering onder accreditatie neer op een overheidsvergunning.

Samengevat zijn er vier criteria waaraan moet worden voldaan voor certificering:  
 • Naleving van de eisen
 • Controle van naleving
 • Tijdsbeperking
 • Accreditatie 

Aangemelde instanties

- Aangemelde instanties (zogeheten 'notified bodies') zijn onafhankelijke organisaties met de bevoegdheid om het werk van de fabrikanten te ondersteunen en monitoren door te verifiëren dat de producten die op de markt komen, voldoen aan de regels die binnen de EU gelden. Dit gebeurt door middel van tests, controle en certificering in overeenstemming met EU-wetgeving. Een aangemelde instantie wordt zo genoemd omdat een lidstaat de goedgekeurde organisaties moet aanmelden bij de Europese Commissie, die op haar beurt elke aangemelde instantie een viercijferig identificatienummer toewijst en de naam en adres ervan publiceert in het tijdschrift van de Commissie, Official Journal (OJ). Voor elke aangemelde instantie wordt ook opgegeven binnen welk deelgebied de instantie bevoegd is om op te treden. Een lijst van de aangemelde instanties die binnen de verschillende gebieden werkzaam zijn, is opgenomen in de openbare database van de Commissie, Nando. SWEDAC is de autoriteit in Zweden die instanties beoordeelt en aanmeldt bij de Europese Commissie. SWEDAC beoordeelt en benoemt instanties na overleg met de relevante autoriteiten. De beoordeling wordt gedaan door middel van accreditatie, tenzij anders wordt voorgeschreven. SWEDAC houdt, ondersteund door de wet op Accreditatie en Technische Controle (2011:791) § 18, ook toezicht op aangemelde instanties. Dit toezicht is in samenwerking met de autoriteit die verantwoordelijk is voor de relevante sector.

CE-certificering

Het doel van de Bouwproductenverordening is dat de voorwaarden voor de verkoop van bouwproducten op de interne markt uniform zijn. Dit geldt voor bouwproducten als massief hout EN14915:2013 en platen op houtbasis EN13986:2004. De eisen van de lidstaten voor gebouwen en andere constructies en de prestaties van het product vormen de basis voor de beoordeling of een bouwproduct al dan niet geschikt is voor het beoogde gebruik. De CE-markering geeft aan dat de prestaties van het bouwproduct zijn beoordeeld als zijnde in overeenstemming met de methoden en criteria van een geharmoniseerde technische specificatie, en dat de fabrikant een prestatieverklaring heeft opgesteld met gegevens uit deze beoordeling.  

De bouwvoorschriften van de lidstaten zijn niet geharmoniseerd door middel van de Bouwproductenverordening. Om te voldoen aan de nationale bouwvoorschriften, bijv. het Bouwreglement van Boverket (de Zweedse dienst Bouwzaken en Ruimtelijke Ordening), dienen de prestaties van het product en het kwaliteitssysteem van de producent op toereikende wijze te worden gewaarborgd, net als fabricagecontrole door een derde partij, wat in de praktijk inhoudt dat een bewijs van typegoedkeuring het enige concrete bewijs vormt dat is voldaan aan de eisen van de Zweedse Wet op de Ruimtelijke Ordening (SFS 2010:900).

AVCP-systemen

Een reeks systemen voor de beoordeling en lopende verificatie van de prestaties (Assessment and Verification of Constancy of Performance). In de vijf verschillende systemen (aangeduid als 1, 1+, 2+, 3 en 4) wordt beschreven welke informatie een aangemelde instantie moet opstellen en/of welke informatie de fabrikant zelf moet opstellen. De AVCP-systemen worden uitgelegd in Bijlage V in CPR (gewijzigd in het voorjaar van 2014). Fabrikanten van houtproducten waarvan de natuurlijke brandwerende prestaties worden gewijzigd door middel van impregnatie, vallen onder AVCP-systeem 1, wat betekent dat fabricagecontrole op de productielocatie door een derde partij verplicht is. 

Regelgeving voor bouw en bouwproducten met gewaarborgde eigenschappen

Om aan deze eisen te voldoen moeten constructies en bouwproducten worden toegepast die geschikte eigenschappen hebben voor het beoogde gebruik. Met bouwproducten wordt bedoeld producten die zijn geproduceerd om blijvend in gebouwen te worden opgenomen. Het begrip 'bouwproduct met gewaarborgde eigenschappen' is een verzamelnaam voor producten waarvan de eigenschappen bij de productie zijn gewaarborgd. Dit heeft gevolgen voor de mate waarin op de werkvloer controle van de eigenschappen van het product moet worden uitgevoerd om te garanderen dat het product voldoet aan de regels. Er zijn vier verschillende manieren om eigenschappen van bouwproducten te waarborgen. Dit zijn: 
   a) typegoedkeuring/fabricagecontrole 
   b) CE-markering 
   c) productcertificering 
   d) fabricage- en productiecontrole. 

Optie a), goedkeuring, is het enige type waarborging waarbij wordt gecontroleerd of is voldaan aan de Zweedse vereisten voor de geschiktheid voor het doel dat is opgegeven in de waarborg. De ontwikkelaar moet er daarom voor zorgen dat de typegoedkeuring daadwerkelijk verwijst naar de relevante toepassing. Als dit niet het geval is, wordt het product op dezelfde wijze behandeld als een product waarvan de eigenschappen zijn gewaarborgd volgens optie b), c) of d). Opties b), c) en d) houden in dat het product niet is gecontroleerd op de Zweedse vereisten. De ontwikkelaar moet dan vertrouwen op de verklaring van de producteigenschappen. De ontwikkelaar is degene die moet controleren of de producteigenschappen overeenkomen met de vereisten in het Bouwreglement. Hij hoeft de eigenschappen niet zelf te testen, maar moet wel in staat zijn om te bepalen of het product geschikt is door de verklaring te controleren.

Classificatierapport           

- als een materiaal op brandveiligheid wordt getest, kunnen de prestaties ervan worden geclassificeerd volgens een bepaalde norm, bijv. EN13501-1, waarmee klasse EN13823 wordt vastgesteld. Het classificatierapport vormt geen certificering van het product of de fabrikant, het is slechts een classificatie van de prestaties van het product.

Verwarring over het begrip 'certificering'

Als u precies wilt weten wat certificering is, kan het nuttig zijn om te beschrijven wat juist geen certificering is. Het woord 'certificering' wordt heel veel gebruikt. Helaas vaak op een onzorgvuldige manier, waarschijnlijk door een gebrek aan kennis. De volgende voorbeelden beschrijven datgene wat certificering niet is: 
 • Na het uitvoeren van een brandveiligheidstest wordt een testrapport opgesteld. Dit is niet hetzelfde als certificering. 
 • Na het uitvoeren van een brandveiligheidstest worden de prestaties van een product geclassificeerd met de titel 'classificatierapport'. Dit is een classificatie, geen certificering van een product.
 • Zowel grote als kleine instellingen en organisaties stellen vaak een document op waarin de prestaties van een product worden uitgelegd. Een dergelijk document heeft vaak de titel 'Certificaat', maar heeft afgezien van de juiste certificering van het product geen enkele waarde.

CPR—Bouwproductenverordening 305/2011

De Bouwproductenverordening is sinds 1 juli 2013 van kracht. Op dat moment werd de vorige Richtlijn voor bouwproducten vervangen. In Zweden was de belangrijkste verandering dat CE-markering van bouwproducten verplicht werd. De Bouwproductenverordening wordt vaak CPR genoemd, naar de Engels titel Construction Products Regulation. Het doel van de Bouwproductenverordening is dat de voorwaarden voor de verkoop van bouwproducten op de interne markt uniform zijn. 

Het volgende geldt voor bouwproducten: 
 • Verplichte CE-markering van bouwproducten die vallen onder een geharmoniseerde norm die is afgegeven door ETA. Er zijn slechts zeer beperkte uitzonderingen.
 • Het is niet mogelijk om een bouwproduct direct volgens de verordening te voorzien van een CE-markering. CE-markering wordt uitgevoerd volgens een geharmoniseerde norm of een uitgevaardigde ETA.
 • Er moet een prestatieverklaring bestaan. In de verordening staat vermeld welke gegevens deze moet bevatten. Fabrikanten kunnen zelf een prestatieverklaring (DoP) afgeven, maar daarin moet wel worden verwezen naar het afgegeven CE-certificaat als het gaat om producten die volgens Annex ZA onder Systeem 1 vallen.

Bewijs van typegoedkeuring

Typegoedkeuring is gereguleerd in hs. 8, §§ 22-23 van de Zweedse Wet op de Ruimtelijke Ordening (2010:900) en in het reglement en de algemene aanbevelingen omtrent typegoedkeuring van Boverket (de Zweedse Dienst Woningbouw en Ruimtelijke Ordening) (TYP, BFS 2013:6). 

Bouwproducten met typegoedkeuring hebben beoordeelde eigenschappen in die delen die vermeld staan in de typegoedkeuring. Het bouwproduct wordt dus beoordeeld in die opzichten die uitdrukkelijk door middel van verwijzingen naar secties in het Bouwreglement van Boverket of Europese constructienormen vermeld staan in de typegoedkeuring. U vindt meer informatie over wat wordt bedoeld met beoordeelde eigenschappen in sectie1:4-1:42 van het Bouwreglement van Boverket, (BFS 2011:6 met wijzigingen, recentst door middel van BFS 2014:3) en in deel A, §§ 4-6 van de voorschriften en algemene richtlijnen van Boverket voor toepassing van de Europese constructienormen (BFS 2011:10, recentst gewijzigd door middel van BFS 2013:10).

Verschillende brandklassen

 • SP-Fire 105
 • B-s1,d0
 • K210/B-s1,d0
 • K110/B-s1,d0
 • Is brandwerende verf K210/B-s1,d0? 
 • EI 30/60 

Zweedse Wet op de Ruimtelijke Ordening (SFS 2010:900). Technische kenmerken van het bouwwerk

§ 4 Het bouwwerk moet de technische eigenschappen hebben die van essentieel belang zijn wat betreft:  
 1. draagvermogen, vastheid en duurzaamheid,
 2. veiligheid in geval van brand,
 3. bescherming met betrekking tot hygiëne, gezondheid en milieu,
 4. gebruiksveiligheid,
 5. bescherming tegen lawaaihinder,
 6. energiebesparing en warmte-isolatie,
 7. geschiktheid voor het beoogde doel,
 8. toegankelijkheid en bruikbaarheid voor mensen met beperkte mobiliteit of beperkt oriëntatievermogen, en
 9. beheer van water en afval. De eisen waaraan een bouwwerk moet voldoen om het eerste deel na te leven, staan vermeld in de voorschriften die zijn medegedeeld op basis van hs. 16 § 2.  
§ 4a Een gemeente mag niet, in andere gevallen dan genoemd in hs. 4 §§ 12 en 16, of in gevallen waarin de gemeente handelt als de ontwikkelaar of eigenaar, eigen eisen stellen aan de technische kenmerken van een bouwwerk bij de planning ervan, in andere zaken op grond van deze wet of in verband met de uitvoering van de plannen. Als een gemeente dergelijke eigen eisen stelt, hebben deze geen effect. Wet (2014:900). 

5 § De eisen in § 4 worden dusdanig vervuld dat deze:
 1. worden nageleefd bij de nieuwbouw, ombouw en overige aanpassing van een gebouw, en
 2. bij normaal onderhoud naar verwachting nageleefd blijven worden gedurende een economisch redelijke levensduur.    

De eisen waaraan de kenmerken moet voldoen bij de toepassing van het eerste deel, zijn de eisen die gelden op het moment dat de bouw of de aanpassing wordt uitgevoerd. Er moet worden voldaan aan de eisen in dezelfde omvang van het gebouw die zijn opgegeven in § 2, eerste lid, tenzij anders is bepaald door de voorschriften die zijn medegedeeld op grond van hoofdstuk 16 § 2.    

Datgene wat geldt volgens de eerste en tweede alinea wat betreft een gebouw, geldt ook andere bouwwerken dan gebouwen. 
 

Wilt u onze experts raadplegen? U vindt onze experts hier.