LIJST VAN TERMEN

Vaktermen en vaktechnische uitdrukkingen, met uitleg.

 

Zweeds

 

Engels

 

Verklaring

Anmält Organ Notified bodies  Aangemelde instanties zijn aangemeld bij de Europese Commissie als de bevoegd/geaccrediteerd voor het uitvoeren van testen en certificering van producten in die gevallen waarin de wet verificatie door een onafhankelijke derde partij vereist.
Ackreditering av företag/organisationer som arbetar med att bedöma produkters överensstämmelse med lagens krav Accreditation of conformity assessment bodies  De garantie door een derde partij dat de ondernemingen/organisaties die de opdracht hebben om bijv. CE-markering te beoordelen en tests uit te voeren, de specifieke competentie hebben die nodig is om die taak uit te voeren.
Cassis de Dijon principen (EG domstolen, rättsfall C-120/78) Cassis de Dijon principle (ECJ Case C-120/78)  Wederzijdse erkenning. Dit houdt in dat een product dat de landelijke wetgeving volgt wanneer er geen geharmoniseerde EU-wetgeving bestaat, in de overige landen vrij verkocht mag worden.
CE-märkning CE-marking  CE-markering van een product betekent dat het product voldoet aan de eisen van de relevante richtlijnen en daarnaast een voorgeschreven procedure heeft ondergaan om te controleren of het product voldoet aan de eisen, bijvoorbeeld door middel van een test door een aangemelde instantie.
Bedömning av överensstämmelse (...med kraven som anges i t ex ett direktiv). Conformity assessment  De fabrikant moeten ervoor zorgen dat zijn producten daadwerkelijk voldoen aan de eisen van de richtlijnen, een beoordeling of overeenkomst. De richtlijnen bevatten verschillende procedures (manieren) om aan te tonen dat het ontwerp en de fabricage van het product overeenkomen met de eisen. De procedures zijn onderverdeeld in 'modules' die de ontwerpfase, de productiefase of beide omvatten
Försäkran om överensstämmelse Declaration of Conformity  Een garantie waarin de fabrikant van het product, of een bevoegde vertegenwoordiger van de EU, onderschrijft dat een bepaald product voldoet aan de eisen van de opgegeven richtlijnen. In de verklaring moeten de fabrikant of vertegenwoordiger, het product, de relevante richtlijnen en eventueel de normen waarnaar wordt verwezen en/of de controlerende aangemelde instantie zijn aangeduid.
Grundläggande hälso- & säkerhetskrav Essential health and safety requirements  De richtlijnen de overkoepelende eisen op het gebied van gezondheid en veiligheid voor het ontwerp en het gebruik van het product. De eisen zijn bindend en het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant om ervoor te zorgen dat een technische oplossing wordt gekozen die ervoor zorgt dat het product aan deze eisen voldoet.
Harmoniserade standarder Harmonised standards  Een norm wordt beschouwd als 'geharmoniseerd' wanneer de Europese Commissie deze met titel en verwijzingen naar de relevante richtlijn publiceert in het 'Official Journal'. Zodra de norm is goedgekeurd, moet deze worden gepubliceerd door de nationale leden van de normalisatie-instanties CEN, CENELEC en ETSI. Tegelijkertijd moeten verouderde landelijke normen worden ingetrokken.
Marknadsövervakning Market Surveillance  Markttoezicht is een belangrijk instrument voor het implementeren van de richtlijnen die zijn opgesteld volgens de nieuwe methode. Markttoezicht moet effectief werken een uniforme toepassing van EU-wetgeving te kunnen bereiken. Gelijke bescherming voor alle bewoners. Dezelfde spelregels voor bedrijven behouden. Om dit te bereiken moeten de nationale toezichthoudende instanties kunnen verklaren dat de producten die op de markt worden gebracht, in overeenstemming zijn met de huidige wetgeving. Zo nodig moeten deze instanties actie ondernemen tegen de fabrikant/importeur om overeenstemming te kunnen bereiken.
Moduler Module De richtlijnen bevatten verschillende procedures (manieren) om aan te tonen dat het ontwerp en de fabricage van het product overeenkomen met de eisen. De procedures zijn onderverdeeld in 'modules' van A tot en met H, die de ontwerp- en/of productiefase dekken. Module A betekent dat de fabrikant zelf zijn product kan certificeren; de hogere modules vereisen een bepaalde vorm van inmenging door een aangemelde instantie.
Avtal om ömsesidigt erkännande MRA- mutal recognition agreements  Afspraken over wederzijdse erkenning die gelden tussen de Europese Gemeenschap en de landen buiten de EU die een vergelijkbare technologische ontwikkeling hebben gerealiseerd. Deze overeenkomsten zijn gebaseerd op wederzijdse aanvaarding van testrapporten en certificeringen door de aangemelde instanties van de ene partij.
Direktiv enligt den nya metoden New Approach Directives  Richtlijn die is ontworpen volgens een nieuwe methode en die uitsluitend overkoepelende, bindende veiligheids- en gezondheidseisen bevat (o.a. alle CE-markeringsrichtlijnen). Technische details zijn te vinden in de geharmoniseerde normen die gekoppeld zijn aan de richtlijnen. De lidstaten zijn verplicht richtlijnen te implementeren opdat deze deel worden van de landelijke wetgeving.
Släppa ut på marknaden Placing on the market  Het product voor het eerst toegankelijk maken op de Europese markt. Het product kan tegen betaling of zonder betaling toegankelijk worden.
Överensstämmelse förutsätts Presumption of conformity  Producten die voldoen aan de relevante geharmoniseerde normen, voldoen automatisch aan de eisen van de overeenkomstige richtlijnen.
Produktansvar Product Liability  De fabrikant van een product is verantwoordelijk als zijn product schade aan personen of goederen veroorzaakt, ook als het product voldoet aan de eisen van landelijke en/of Europese wetgeving. Het principe van productaansprakelijkheid geldt voor industriële en agrarische producten.
Standarder Standards  Technische specificaties die worden aangenomen door landelijke, Europese of internationale normalisatie-instanties voor herhaald of voortdurend gebruik. Het gebruik van normen is vrijwillig; normen zijn bedoeld als hulpmiddel.
Teknisk dokumentation Technical file  De richtlijnen vereisen dat de fabrikant een technische documentatie opstelt om aan te tonen dat het product voldoet aan de relevante eisen. De inhoud van deze technische documentatie wordt bepaald door de verschillende richtlijnen. De eisen variëren afhankelijk van de relevante producten.