TEKNISKE ORD

Tekniske ord og fagudtryk på svensk og engelsk, med forklaringer  

 

Svenska

 

Engelska

 

Forklaring

Anmält Organ Notified bodies  Bemyndigede organer anmeldes til Europa-Kommissionen som kompetente/akkrediterede til at udføre prøvning og certificering af produkter i de tilfælde, hvor loven kræver verifikation af en uafhængig tredjepart.
Ackreditering av företag/organisationer som arbetar med att bedöma produkters överensstämmelse med lagens krav Accreditation of conformity assessment bodies  Gensidig anerkendende Hvilket betyder at et produkt, der følger den nationale lovgivning, og hvor ingen harmoniseret EU-lovgivning forefindes, frit skal kunne sælges i de øvrige lande.
Cassis de Dijon principen (EG domstolen, rättsfall C-120/78) Cassis de Dijon principle (ECJ Case C-120/78)  CE-mærkning af et produkt betyder, at produktet opfylder kravene i de relevante direktiver og har gennemgået en foreskrevet procedure for at verificere, at produktet opfylder kravene, for eksempel testet af et bemyndiget organ.
CE-märkning CE-marking  CE-mærkning af et produkt betyder, at produktet opfylder kravene i de relevante direktiver og har gennemgået en foreskrevet procedure for at verificere, at produktet opfylder kravene, for eksempel testet af et bemyndiget organ.
Bedömning av överensstämmelse (...med kraven som anges i t ex ett direktiv). Conformity assessment  Fabrikanterne skal sikre, at deres produkter virkelig opfylder kravene som direktiverne angiver, en overensstemmelsesvurdering. Direktiverne angiver forskellige procedurer (måder) til at vise, at konstruktionen og fremstilling af produktet opfylder kravene. Procedurerne er opdelt i "moduler", som dækker konstruktionsfasen, produktionsfasen eller begge dele..
Försäkran om överensstämmelse Declaration of Conformity  En erklæring som producenten af produktet, eller en autoriseret repræsentant fra EU, skriver under på at et bestemt produkt opfylder kravene i de angivne direktiver. I erklæringen skal man kunne identificere producenten eller repræsentanten, produktet, aktuelle direktiv samt eventuelt de standarder, der henvises til og/eller kontrollerende bemyndiget organ.
Grundläggande hälso- & säkerhetskrav Essential health and safety requirements  Direktiverne indeholder overordnede sundheds- og sikkerhedskrav for produktets konstruktion og anvendelse. Kravene er bindende, og det er fabrikanternes ansvar at sørge for at vælge en teknisk løsning der gør at produktet opfylder disse krav.
Harmoniserade standarder Harmonised standards  Kommissionen "harmoniserer en standard" når den offentliggøres med titel og henvisninger til det nuværende direktiv i "Officiel Journal". Når standarden er vedtaget, skal den offentliggøres af nationale medlemmer af standardiseringsorgaisationerne CEN, CENELEC og ETSI. Samtidig trækkes de gamle nationale standarder tilbage.
Marknadsövervakning Market Surveillance  Markedsovervågning er et vigtigt redskab til implementering af direktiverne, der er udformet i henhold til den nye metode. Markedsovervågningen skal arbejde effektivt for at kunne opnå: En ensartet anvendelse af EU-lovgivningen. Lige beskyttelse for alle borgere. At opretholde samme spilleregler for virksomheder. For at opnå dette er det nødvendigt at: De nationale tilsynsmyndigheder bør være i stand til at certificere, at produkter, der markedsføres, er i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Om nødvendigt, skal myndighederne kunne træffe foranstaltninger over for producent/importør for at opnå overensstemmelse.
Moduler Module Direktiverne angiver forskellige procedurer (måder) til at vise, at konstruktionen og fremstilling af produktet opfylder kravene. Procedurerne er opdelt i "moduler" fra A til H, som dækker konstruktions- eller produktionsfasen eller begge dele. Modul A betyder, at producenten selv kan certificere sit produkt, mens modulerne over A normalt kræver en vis form for intervention af et bemyndiget organ.
Avtal om ömsesidigt erkännande MRA- mutal recognition agreements  Aftaler om gensidig anerkendelse som gælder mellem Det Europæiske Fællesskab og lande uden for EU, som har opnået en tilsvarende teknologisk udvikling. Disse aftaler er baseret på gensidig accept af prøvningsrapporter og certificeringer af den ene part bemyndigede organer.
Direktiv enligt den nya metoden New Approach Directives  Direktiver, som er designet efter en ny metode og som blot indeholder overordnede men bindende sundheds- og sikkerhedskrav (alle CE-mærkning direktiver, bla.). Tekniske detaljer kan findes i de harmoniserede standarder, der er knyttet til direktiverne. Medlemsstaterne er forpligtet til at gennemføre direktiver, så de bliver en del af den nationale lovgivning.
Släppa ut på marknaden Placing on the market  At release produkter for første gang eller gøre dem tilgængelige på det europæiske marked. Produktet kan blive tilgængeligt enten med en omkostning eller uden omkostninger.
Överensstämmelse förutsätts Presumption of conformity  Produkter, der stemmer overens med de relevante harmoniserede standarder opfylder automatisk de tilsvarende krav som direktiverne kræver.
Produktansvar Product Liability  Producenten af et produkt er ansvarlig for om produktet forårsager skade på personer eller ejendom, selv om produktet opfylder kravene i national og / eller europæisk lovgivning. Principper om produktansvar gælder for industri- og landbrugsprodukter.
Standarder Standards  Tekniske specifikationer som vedtages hos nationale, europæiske eller internationale standardiseringsorganisationer til regelmæssig eller kontinuerlig brug. Brugen af standarder er frivillig og er tænkt som et hjælpemiddel.
Teknisk dokumentation Technical file  Direktiverne kræver, at fabrikanten udarbejder en teknisk dokumentation som viser at produktet opfylder de gældende krav. Dokumentationens indhold er underlagt de forskellige direktiver, kravene varierer afhængigt af de pågældende produkter.