FORKLARING PÅ BEGREBER

Brandtestrapport   

- er resultaterne fra brandtests, f.eks. SBI EN13823. Resultatet er baseret på den specifikke tilstand af træsort, substrat, størrelse og monteringsforhold, f.eks. forskalling. Brandtestresultatet udgør ikke certificering af hverken produktet eller producenten. Brandtests udføres i overensstemmelse med detaljerede oplysninger ifølge til den aktuelle teststandard såsom EN13823, EN14135.

Certifikat/certificering

- Certificering betyder, at noget er i overensstemmelse med en kravspecifikation, kode eller standard. Et certifikat er således et bevis for, at kravene er opfyldt. Certificeringen betyder dog også, at kravene skal følges over tid. Det betyder regelmæssige kontroller, således at indehavere af certifikater vedligeholder deres viden, eller at et certificeret produkt overholder det certificerede eksemplar. Certificering sker under akkreditering af Swedac, som er en offentlig myndighed.  Kort sagt kan man sige, at certificering under akkreditering svarer til det gamle begreb "statslig tilladelse".

Sammenfattende er der fire kriterier, der skal opfyldes for certificering:  
 • Kravopfyldelse 
 • Kontroloverholdelse 
 • Tidsbegrænsning 
 • Akkreditering  

Bemyndigede organer

- Bemyndigede organer (Notified Bodies) er uafhængige organisationer med ekspertise til at bistå og overvåge producenternes indsats for at kontrollere, at de produkter, der markedsføres, er i overensstemmelse med de regler, der gælder i EU. Dette gøres ved afprøvning, inspektion og certificering i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Navnet bemyndigede organ stammer fra, at medlemsstaten underretter de organer, der er godkendt til Europa-Kommissionen, som igen tildeler hver bemyndiget organ et firecifret identifikationsnummer og offentliggør navn og adresse i Kommissionens magasin, Den Europæiske Unions Tidende (EUT). Hvert bemyndiget organ angiver også, inden for hvilket underområde organisationen har kompetence til at handle. Der findes en liste over de bemyndigede organer, der arbejder i forskellige områder, i Kommissionens offentlige database Nando. Swedac er den nationale bemyndigende myndighed i Sverige, hvilket betyder, at det er Swedac der vurderer og rapporterer disse organer til EU-Kommissionen. Swedac vurderer og udnævner bemyndiget organ efter samråd med de relevante myndigheder. Vurderingen sker gennem akkreditering, medmindre andet foreskrives. Swedac fører med støtte fra lovgivningen om akkreditering og overensstemmelsesvurdering (2011:791) 18 § også tilsyn med bemyndigede organer. Tilsyn sker i samarbejde med den sektoransvarlige myndighed.  

CE-certificering 

Formålet med forordningen om byggevarer er, at betingelserne for salg af byggevarer i EU, bør være ensartet. Dette gælder for byggevarer, som f.eks. massivt træ EN14915: 2013, og træbaserede plader EN 13986: 2004. Medlemsstaternes krav til bygninger og andre strukturer og bygningsprodukternes ydeevne er grundlaget for, om en byggevare er egnet til den påtænkte anvendelse. CE-mærket viser, at byggevarens ydeevne er blevet vurderet i henhold til de metoder og kriterier, der findes i en harmoniseret teknisk specifikation, og at fabrikanten har udarbejdet en ydeevnedeklaration med data fra denne vurdering.   

Medlemsstaternes bygningsreglement er ikke harmoniseret gennem forordningen om byggevarer. For at overholde de nationale bygningsreglementer, som f.eks. Boverket BBR, skal ​​produktets ydeevne og producentens kvalitetssystem sikres at være passende ved hjælp af tredjeparts produktionskontrol, hvilket i praksis betyder, at typegodkendelsesattesten er det eneste klare bevis for, at kravene i byggeloven (SFS 2010: 900) er opfyldt.  

AVCP-system

Systemer til vurdering og løbende kontrol af ydeevne (Assessment and Verification of Constancy of Performance). De fem forskellige systemer (betegnet som 1, 1+, 2+, 3, 4) beskriver de oplysninger, som et bemyndiget organ skal udføre, og de data, som fabrikanten selv skal udføre. AVCP-systemet beskrives i Appendiks V i CPR (ændret i foråret 2014). For træprodukter, hvis naturlige præstation mod brand ændres ved imprægnering, er dækket af AVCP-system 1, hvilket betyder tredjepart produktionskontrol på produktionsstedet. 

Regler og bestemmelser for byggeri og byggevarer med certificerede egenskaber    

Disse krav kræver, at der anvendes konstruktioner og byggeprodukter med egnede egenskaber til den påtænkte anvendelse. Byggeprodukter betegner produkter, der er fremstillet til indbygning i permanente bygninger. Termen byggevarer med styrkede egenskaber er en samlet betegnelse for produkter, hvis egenskaber er blevet forbedret under fremstillingen. Dette har betydning for den grad af ​​kontrol af produktegenskaber, der bør udføres på arbejdspladsen for at sikre, at produktet lever op til reglernes krav. Der er fire forskellige måder at certificere byggevarernes egenskaber på. Disse er:    
  a) typegodkendelse/produktionskontrol     
  b) CE-mærkning     
  c) produktcertificering   
  d) produktion og produktionskontrol. Alternativ a) typegodkendelse/produktionskontrol er den eneste type godkendelse, som betyder, at det er kontrolleret, og at de svenske krav er opfyldt til det formål, der er angivet i certificeringen. Bygherren skal derfor sikre, at typegodkendelsen/produktionskontrollen faktisk refererer til den aktuelle anvendelse. Hvis det ikke er tilfældet, behandles produktet på samme måde som et produkt, hvis egenskaber er certificeret ifølge alternativ b), c) eller d). Alternativ b), c) og d) indebærer, at produktet ikke er kontrolleret efter svenske krav, men blot at bygherren skal have tillid til den erklæring for produktets ​​egenskaber, der leveres sammen med produktet. Det er kunden, der skal kontrollere, at disse produktegenskaber er i overensstemmelse med, hvad der kræves i BBR. Denne behøver ikke selv at udføre test af disse egenskaber, men skal kunne afgøre, om produktet er hensigtsmæssig ved at undersøge erklæringen. 

Klassifikationsrapport            

- Når et materiale er brandtestet, kan materialets ydeevne klassificeres i henhold til klassificeringsstandarden, f.eks. EN13501-1, som klassificerer EN13823. Klassifikationsrapporten udgør heller ikke certificering af hverken produktet eller producenten, men er blot en klassificering af produktets ydeevne.

Hvad er certificering? 

For at forstå hvad certificeringen egentlig er, kan det være hensigtsmæssigt at beskrive, hvad certificering ikke er. Ordet certificering er blevet meget populært og noget af et "modeord". Desværre bruges det ganske skødesløst, sandsynligvis på grund af uvidenhed. Det følgende eksempel beskriver, hvad certificering ikke er: 
 • Efter en gennemført brandtest får bestilleren en brandtestrapport. Dette er ikke det samme som certificering. 
 • Efter en gennemført brandtest bestemmes og klassificeres produktets ydeevne i en klassifikationsrapport. Dette er en klassifikation, men ikke en certificering af produktet. 
 • Nogle institutioner/organisationer, store som små, har mulighed for at udskrive særlige dokumenter, hvor målet er at afklare produktets ydeevne. Sådanne dokumenter kaldes ofte for et "certifikat", men dokumentets værdi sammenlignet med et korrekt certificerende dokument er ikke tilstrækkelig. 

CPR – byggevareforordningen 305/2011

Byggevareforordningen trådte i kraft 1. juli 2013. Den erstattede den tidligere byggevareforordning. I Sverige er den vigtigste ændring, at CE-mærkning af byggevarer er obligatorisk. byggevareforordningen kaldes ofte for CPR, efter den engelske titel Construction Products Regulation. Formålet med forordningen om byggevarer er, at betingelserne for salg af byggevarer i EU, bør være ensartet.  

Følgende gælder for byggevarer:  

 •  Det er obligatorisk at CE-mærke byggevarer, som omfattes af en harmoniseret standard eller ETA udstedelse. Der er kun meget få undtagelser.
 • Det er ikke muligt at CE-mærke en byggevare direkte mod forordningen. CE-mærkning er en harmoniseret standard eller en ETA udstedelse.
 • Der bør forelægge en ydeevnedeklaration, og det fremgår af forordningen, hvilke oplysninger den skal indeholde. Producenter kan selv udstede ydeevnedeklarationen (DoP), men skal naturligvis henvise til udstedt CE-certifikat i forbindelse med produkter, der henhører under System 1 i henhold til Bilag ZA. 

Typegodkendelsesattest     

Typegodkendelsen er reguleret i kapitel 8, 22-23 §§ i lovgivningen om planlægning og byggeri (2010: 900), og i Boverkets forskrifter og generelle råd om typegodkendelse (TYP, BFS 2013:6 genoptryk). 

Typegodkendte byggevarer har vurderet egenskaber i de dele, der er angivet i godkendelsen. Byggevaren vurderes således i de henseender som udtrykkeligt er anført i typegodkendelsen med henvisning til afsnit i BBR eller paragraffer i EKS. Betydningen af ​​vurderede egenskaber kan du læse mere om i afsnit 1:4 - 1:42 i Boverkets bygningsreglement, BBR (BFS 2011:6 med ændringer, senest gennem BFS 2014:3), og i afd. A, §§ 4-6 i Boverkets og de almindelige retningslinjer for anvendelse af europæiske byggestandarder (Eurocodes), EKS (BFS 2011:10, senest ændret gennem BFS 2013:10).

Forskellige brandklasser 

 • SP-Fire 105
 • B-s1,d0
 • K210/B-s1,d0
 • K110/B-s1,d0
 • Er brandmaling K210/B-s1,d0?  
 • EI 30/60 

Plan- og byggeloven (SFS 2010:900). Byggeriets tekniske karakteristika 

Plan- og byggeloven (SFS 2010:900). Byggeriets tekniske karakteristika 4 § Et bygværk skal have de tekniske egenskaber, der er afgørende i forhold til 
 1. bæreevne, stabilitet og holdbarhed,
 2. sikkerhed i tilfælde af brand, 
 3. beskyttelse med hensyn til hygiejne, sundhed og miljø, 
 4. sikkerhed ved anvendelsen,
 5. beskyttelse mod støj, 
 6. energibesparelser og varmeisolering, 
 7. egnethed til formålet,
 8. tilgængelighed og anvendelighed for personer med nedsat mobilitet eller orientering, og  
 9. forvaltning af vand og affald.   Hvad der kræves for, at en bygning kan anses for at opfylde det første afsnit, fremgår af forskrifter, der er udstedt i henhold til kapitel 16. § 2. 
4 a § En kommune kan ikke i andre tilfælde end dem, der er beskrevet i kapitel 4 §§ 12 og 16 eller i tilfælde, hvor kommunen fungerer som bygherre eller ejendomsejere, stille deres egne krav til et bygningsværks tekniske egenskaber ved planlægningen, i andre sager ifølge denne lov eller i forbindelse med gennemførelsen af ​​planerne. Hvis en kommune stiller sådanne egne krav, har disse krav ingen effekt. Lov (2014:900). 

5 § Kravene i § 4 skal opfyldes på en sådan måde, at de 
 1. opfyldes under konstruktion, ombygning og anden ændring af en bygning end at ombygge og 
 2. med normal vedligeholdelse kan forventes fortsat at være opfyldte i løbet af en økonomisk rimelig levetid.        
De krav, der skal opfyldes i forbindelse med anvendelsen af ​​første afsnit, er de krav, der gælder, når ombygningen eller ændringen udføres. Kravene skal opfyldes i samme omfang af bygningen, som der er angivet i § 2, første afsnit, medmindre andet følger af de regler, der er udstedt i henhold til kapitel 16. § 2.     

Betydningen af ​​det første og andet afsnit for bygningen bør også anvendes til andre anliggender end bygninger.  
 

Ønsker du at tale med en af vores eksperter?